3,5L żeliwny garnek, z samopodlewającą pokrywką, IRON MASSIVE

259.26 

SKU: DA83812 Kategoria:

Opis

XL okrą­gły głę­bo­ki gar­nek z pokryw­ką. Maks. pojem­ność 3 500 ml.Maks. wymia­ry zewnętrz­ne z pokryw­ką: śred­ni­ca 23,7 cm x szer. z uchwy­ta­mi 30 cm x wys. 15 cm, waga 4,7 kg.

Żeli­wo ma zna­ko­mi­te wła­ści­wo­ści zwią­za­ne z prze­wo­dze­niem i aku­mu­la­cją cie­pła, jedze­nie jest rów­no­mier­nie pod­grze­wa­ne ze wszyst­kich stron, więc mię­so jest zawsze dosko­na­le upieczone.
Masyw­na kon­struk­cja zapew­nia wyso­ką odpor­ność i dłu­go­trwa­łe utrzy­ma­nie temperatury.
Duże prak­tycz­ne uchwyty.
Łatwa kon­ser­wa­cja, dłu­ga żywotność.

Masyw­ny gar­nek żeliw­ny zaopa­trzo­ny jest w por­ce­la­no­wą ema­lio­wa­ną war­stwę powierzch­nio­wą oraz samo­po­dle­wa­ją­cą pokrywkę.

 

Wewnętrz­na stro­na samo­po­dle­wa­ją­cej pokryw­ki posia­da wypust­ki kon­den­sa­cyj­ne, któ­re wspo­ma­ga­ją wła­ści­wą cyr­ku­la­cję i kon­den­sa­cję pary.
Zapew­nia­ją dosko­na­łe zatrzy­my­wa­nie wil­go­ci oraz rów­no­mier­ną dys­try­bu­cję w całym garnku.
Dzię­ki temu mię­so dusi się w sosie wła­snym i nie docho­dzi do wysuszania.
Ide­al­ne do powol­ne­go goto­wa­nia, per­fek­cyj­ne do dusze­nia, opie­ka­nia, pie­cze­nia oraz smażenia.

 

Sto­so­wa­nie na wszyst­kich powierzch­niach grzew­czych: gaz, kuchen­ka el., pły­ta szkło-cera­micz­na, induk­cyj­na, halo­gen, pie­cze­nie w pie­kar­ni­ku (łącz­nie z pokryw­ką), na gril­lach zewnętrznych.

 
 

Wewnętrz­na stro­na pod­le­wa­ją­cej pokryw­ki jest wypo­sa­żo­na w wypustki/końcówki kon­den­sa­cyj­ne, któ­re poma­ga­ją w pra­wi­dło­wej cyr­ku­la­cji pary.