Stosator pojemnik do przechowywania, sztaplowany

18.90 

SKU: DA83802 Kategoria:

Opis

Moż­na wyko­rzy­stać do przej­rzy­ste­go prze­cho­wy­wa­nia przy­praw i innych składników,drobnych narzę­dzi, akce­so­riów do wło­sów, posor­to­wa­nia zaba­wek, włó­czek, nicii przy­bo­rów do szy­cia. OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA pojem­ni­ki moż­na skła­do­wać jeden w drugim.Wykorzysta każ­da prak­tycz­na gospodyni.