Kapcie do polerowania, “Kapciopolerki”

39.75 

SKU: DA5043 Kategoria:

Opis

Kap­cie do pole­ro­wa­nia czer­wo­ne, 1 para w roz­mia­rze 41 – 45 (dłu­gość wkład­ki ok. 28 cm).
Pode­szwa jest wyko­na­na z gęsto uło­żo­nych chłon­nych włó­kien SASANKA,znanych z pozo­sta­łych naszych pro­duk­tów, któ­re dokład­nie zbie­ra­ją bru­dze wszyst­kich gład­kich powierzch­ni. Nigdy wię­cej śla­dów stóp na Twoch pane­lach lub płytkach!Odpowiednie rów­nież do łazien­ki, nie śli­zga­ją się.
Są to naj­bar­dziej higie­nicz­ne kap­cie, ponie­waż po każ­dym uży­ciu moż­na je wyprać w tem­pe­ra­tu­rze 40 ° C.