TorebkoŁad organizer do torebki

18.90 

SKU: DA73794 Kategoria:

Opis

Jed­na duża kie­szeń cen­tral­na i osiem kie­sze­ni bocznych.
Wymia­ry zewnętrz­ne: 28 x 20 x 18,5 cm (razem z kie­sze­nia­mi bocznymi).
Toreb­ko­wy orga­ni­zer to nie­zbęd­ny gadżet dla każ­dej kobiety.
Z łatwo­ścią w cią­gu kil­ku sekund prze­nie­siesz zawar­tość toreb­ki z jed­ne­go miej­sca do dru­gie­go. Dwa paski uła­twia­ją chwyt i prze­no­sze­nie orga­ni­ze­ra. Już nigdy nie będziesz mia­ła bała­ga­nu w toreb­ce, a wszyst­ko będzie mia­ło swo­je miej­sce. Nada­je się rów­nież do waliz­ki week­en­do­wej, gdy jedziesz na świę­ta lub służbowo.
Wyko­na­ne z polie­stru 100%