4 szt. próżniowych suwakoworków

14.90 

SKU: DA69902 Kategoria:

Opis

STAŁY – ten pro­dukt będzie sta­le w naszej ofercie.
PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Sys­tem próż­nio­wy został opra­co­wa­ny z myślą o jako­ści i dłu­go­ter­mi­no­wym prze­cho­wy­wa­niu wszyst­kich pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych w domu. Jedzie­nie prze­cho­wy­wa­ne próż­nio­wo ma wydłu­żo­ny okres przy­dat­no­ści do spo­ży­cia w porów­na­niu z kla­sycz­nym pako­wa­niem: w zamra­żar­ce (ponie­waż nie przy­ma­rza) z 6 mie­się­cy aż do 2–3 lat (mię­so, ryby, warzy­wa, owo­ce, domo­we pie­ro­gi,…), w lodów­ce z 1 tygo­dnia aż do 6 tygo­dni (wędli­ny, sery, pie­ro­gi,…). Możesz wyko­rzy­stać też do prze­cho­wy­wa­nia orze­chów, kawy…
Żyw­ność moż­na goto­wać / roz­mra­żać w wodzie w próż­nio­wym worecz­ku z suwa­kiem = soki spo­żyw­cze pozo­sta­ją w toreb­ce i nie są uwal­nia­ne do wody!
POWIETRZOZASYSACZ
Auto­ma­tycz­ny elek­trycz­ny powie­trzo­za­sy­sacz, w zesta­wie z 12 szt. spe­cjal­nych próż­nio­wych worecz­ków na suwak z zawo­rem w roz­mia­rach: 3 szt. 30 x 34 cm (obję­tość ok. 6000 ml), 4 szt. 26 x 28 cm (obję­tość ok. 3000 ml) i 5 szt. 22 x 21 cm (obję­tość ok. 1300 ml). Maks. wymia­ry urzą­dze­nia próż­nio­we­go: 21,5 x 5,5 x 5 cm moż­nesz zamó­wić kli­ka­jąc TUTAJ.
WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE 
1) NA MIĘSO DO ZAMRAŻARKI – Mię­so nie zama­rza (jak w kla­sycz­nym fio­lio­wym wor­ku) i nie ma wokół nie­go zmro­żo­nych krysz­tał­ków lodu – śniegu.2) DO OBRÓBKI MIĘSA, ponie­waż zwy­czaj­nie lepiej i szyb­ciej mary­nu­je się w próżni.3) NA WARZYWA4) NA WĘDLINY- nie wyschną i wytrzy­ma­ją dłu­żej. Oczy­wi­stym przy­kła­dem może być to, że kie­dy kupu­jesz np. wędzon­ki, są one w próż­nio­wych opakowaniach.5) NA SERY – nie­któ­re z nich rów­nież są już sprze­da­wa­ne próż­nio­wo, aby zwięk­szyć ich trwałość.6) OWOCE – owo­ce sezo­no­we rów­nież nie przy­ma­rza­ją. Ozna­cza to, że po pół roku w zamra­żar­ce nie masz TRUSKAWEK ZE ŚNIEGIEM, ale truskawki.Ten, kto ma dużą zamra­żar­kę, napraw­dę sko­rzy­sta na pako­wa­niu próżniowym.WORECZKIWIELOKROTNEGO użytku.
Moż­na myć w zmywarce:A) Obró­cić na lewą stro­nęB) Umie­ścić na tale­rzy­ku (aby stru­mień wody nie strą­cił woreczka)C) Gotowe
W worecz­kach możesz rów­nież gotować.Metoda SOUS VIDE to powol­ne goto­wa­nie w próż­ni w niż­szych temperaturach.
INNE ZASTO­SO­WA­NIE­Na przy­kład WALKAMOLAMI w spi­żar­ni (!!!) Do worecz­ka mol po pro­stu się nie dostanie.Do dużych wor­ków moż­na rów­nież zapa­ko­wać mniej­sze czę­ści gar­de­ro­by, co roz­wią­że nam pro­blemz miej­scem przy podró­żo­wa­niu lub przechowywaniu.