Uniwersalna ręczna SOKOWIRÓWKA

75.90 

SKU: DA68861 Kategoria:

Opis

Wyko­rzy­stasz ją do pro­duk­cji domo­wych 100% natu­ral­nych soków,marmolad oraz prze­cie­rów owo­co­wych i warzywnych.
Dzię­ki pla­sti­ko­wej kon­struk­cji nie docho­dzi do utra­ty wita­min pod­czas tło­cze­nia / wyci­ska­nia= ZACHOWA MAKSIMUM WITAMIN! Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ny śli­mak roz­drab­nia i tło­czy­owo­ce oraz warzy­wa wydaj­niej niż inne soko­wi­rów­ki. Pozo­sta­ło­ści po spra­so­wa­niu (skór­ki, miazga,szypułki, pest­ki) są wytła­cza­ne z przo­du wyciskarki.
Wyko­na­na ze spe­cjal­nie utwar­dzo­nych, wyso­ce odpor­nych two­rzyw sztucznych.Szybkie i sta­bil­ne moco­wa­nie, nie­mal na każ­dej powierzch­ni, dzię­ki gumo­wej przy­ssaw­ce­znaj­du­ją­cej się na całej spodniej czę­ści. Zale­ca­my uprzed­nie zwil­że­nie przy­ssaw­ki = dopro­wa­dzi­to do bar­dzo sil­ne­go przy­lgnię­cia do powierzch­ni kuchen­nych. Ele­men­ty pla­sti­ko­we moż­na myć w zmywarce.W zesta­wie znaj­du­je się prak­tycz­ny pojem­nik z sit­kiem o maks. obję­to­ści 0,5 litra. Masyw­na konstrukcja.
Wymia­ry: śred­ni­ca pod­sta­wy 12 cm, wyso­kość cał­ko­wi­ta (z ubi­ja­kiem) ok. 27 cm,długość (z uchwy­tem) ok. 36 cm.