Piętrowy regał narożny PERFOR WHITE 4‑piętrowy

131.89 

SKU: DA31253 Kategoria:

Opis

Pię­tro­wy regał naroż­ny z dodat­ko­wym wiszą­cym koszy­kiem (19,5 x 11,5 x 12 cm) i haczy­ka­mi. Wyko­na­no z solid­ne­go pla­sti­ku. Wymia­ry: szer. 44 x gł. 31 cm x wys. 100 cm.
Wewn. roz­miar koszy­ka 39 x 27 cm. Wyso­kość mię­dzy kosza­mi 29,5 cm.

 

Wyko­rzy­stasz w łazien­ce i kuch­ni, ale moż­na też zasto­so­wać w poko­ju dzie­cię­cym czy gabinecie…
Na przy­bo­ry toa­le­to­we, żyw­ność, gaze­ty i cza­so­pi­sma, zabaw­ki oraz inne rze­czy w domu…
W gór­nej czę­ści odłą­cza­ny koszyk w roz­mia­rze 19,5 x 11,5 x 12 cm, moż­na zawie­sić gdziekolwiek.
Dwa haczy­ki z moż­li­wo­ścią wpię­cia w róg półki.