WC szafka na papier toaletowy z szufladką na artykuły higieniczne

75.90 

SKU: DA29241 Kategoria:

Opis

WC wiszą­ca szaf­ka na papier toa­le­to­wy, szu­fla­da np. na arty­ku­ły higieniczne,górna część do odkła­da­nia tele­fo­nu. Wymia­ry: 22 x 13 x 22,5 cm.

 

Wyko­rzy­stasz ją na papier toa­le­to­wy czy ręcz­nicz­ki, szu­fla­dę na higie­nicz­ne arty­ku­ły intym­ne, gór­ną część z wgłę­bie­niem do odło­że­nia tele­fo­nu czy innych drobiazgów.

Pro­ste otwie­ra­nie TOUCH & OPEN:
 
Łatwy mon­taż przez przy­kle­je­nie prze­zro­czy­ste­go pla­sti­ko­we­go pro­sto­ką­ta do ścia­ny. Następ­nie wystar­czy wsu­nąć pół­kę na nakle­jo­ny pro­sto­kąt (w każ­dej chwi­li moż­na ją ścią­gnąć i ponow­nie zawiesić):