Wodna mata rysunkowa + 1 pisak wodny

46.90 

SKU: DA29061 Kategoria:

Opis

Wod­na mata rysun­ko­wa + 1 pisak wod­ny, z tyłu dwie pętel­ki­do ewen­tu­al­ne­go zawie­sze­nia na ścia­nie. Wymia­ry 57 x 48 cm.
Rysun­ko­wa pod­kład­ka wod­na wspie­ra pre­cy­zję i kre­atyw­no­śćo­raz może pozy­tyw­nie wpły­nąć na dzie­cię­cą kon­cen­tra­cję i koor­dy­na­cję ruchową.

 

mata rysun­ko­wa dla zabaw­ne­go wod­ne­go malowania
napeł­nij ołó­wek wodą i zacznij rysować
możesz two­rzyć dowol­ne rysunki
po wyschnię­ciu obraz­ki są zno­wu „nie­wi­docz­ne” i możesz ryso­wać ponownie!

 “Zabaw­ne i czy­ste wod­ne malo­wa­nie! JUŻ BEZ BRUDNYCH RĄK!…” Wystar­czy napeł­nić wodą- żad­ne­go tuszu, żad­nych chemikaliów!
Prze­zna­czo­no dla dzie­ci powy­żej 3 roku życia. Mate­riał: PES.