DOŻYWOTNIA SZCZOTKA” silikonowa szczoteczka do czyszczenia butelek

22.68 

SKU: DA28942 Kategoria:

Opis

DOŻYWOTNIA SZCZOTECZKA sili­ko­no­wa szczot­ka do czysz­cze­nia butelek,w uchwy­cie otwór dla moż­li­we­go zawie­sze­nia, dłu­gość 38 cm.

 

 

Czy­ści bar­dzo sku­tecz­nie i bez zarysowań.
 Sili­ko­no­we wło­sie sasan­ka łatwo dopa­su­je się do każ­de­go kształ­tu butelki.
śred­ni­ca sasan­ki ok. 3 cm (na lahve s úzkým hrdlem)
Wyko­rzy­stasz do czysz­cze­nia bute­lek, dzie­cię­cych bute­le­czek, wyso­kich szkla­nek, dzban­ków, kara­fek, wazonów…