BAMBUSOWY REGAŁ z 4 głębokimi półkami GoEco®

243.39 

SKU: DA28081 Kategoria:

Opis

BAMBUSOWY REGAŁ z 4 głę­bo­ki­mi pół­ka­mi. Wymia­ry: szer. 28,5 x gł.15 x wys. 88 cm.

 

dzię­ki rega­łom będziesz mieć w domu zawsze wszyst­ko przej­rzy­ście zrów­na­ne i uporządkowane.
wyko­rzy­stasz jako prak­tycz­ny doda­tek łazien­ko­wy do prze­cho­wy­wa­nia ręcz­ni­ków, kosme­ty­ków i akce­so­riów do pie­lę­gna­cji cia­ła. Lub gdzie­kol­wiek w domu do skła­do­wa­nia rzeczy.

 
CZYSTY, NOWOCZESNY DESIGN, KTÓRY POPRAWI WYGLĄD KAŻDEGO WNĘTRZA.
SPRASOWANY BAMBUS Łody­gi bam­bu­sa są ści­ska­ne pod dużym naci­skiem. Tak prze­two­rzo­ny bam­bus jest bar­dzo trwa­ły, nie­zwy­kle wytrzy­ma­ły i prak­tycz­nie nie­znisz­czal­ny. Spra­so­wa­ny bam­bus jest rów­nież uży­wa­ny do pro­duk­cji bar­dzo wytrzy­ma­łych pod­łóg bambusowych.
Meble bam­bu­so­we dostar­cza­my zde­mon­to­wa­ne, dołą­cza­my do nich instruk­cje doty­czą­ce łatwe­go mon­ta­żu i zestaw montażowy.

 

 

Meble wyko­na­ne są z bam­bu­sa, czym zapew­nia­ją zrów­no­wa­żo­ny roz­wój i zasto­so­wa­nie szyb­ko rosną­ce­go bam­bu­sa do pro­duk­cji mebli.