4 szt. SKŁADANY PORZĄDKOMIŁOŚNIK organizer do szufad, z elastycznego plastiku

12.90 

SKU: DA27261 Kategoria:

Opis

4 szt. SKŁADANY PORZĄDKOMIŁOŚNIK prak­tycz­ny orga­ni­zer do szu­flad z ela­stycz­ne­go plastiku.Wymiary jed­ne­go: 35,5 x 6,5 x 4,5 cm, zło­żo­ne 4 szt.: 35,5 x 17 x 6,5 cm.

Zrób porzą­dek w szufladzie

pomo­że Ci upo­rząd­ko­wać drob­ne ubra­nia w szufladzie
wyko­rzy­stasz na skar­pe­ty, ręka­wicz­ki, bie­li­znę, apasz­ki, sza­li­ki, kra­wa­ty, paski …
poszcze­gól­ne czę­ści moż­na według potrze­by łączyć w zależ­no­ści od wiel­ko­ści szuflady
możesz uży­wać w połą­cze­niu ze skła­da­nym ubra­nio­sto­sem DA27251