TERMOKUBEK HOT & COLD 400 ml z praktycznym wieczkiem, na zimne i ciepłe napoje

56.90 

SKU: DA25061 Kategoria:

Opis

TERMOKUBEK HOT & COLD 400 ml z prak­tycz­nym wiecz­kiem na zawia­sach uła­twia­ją­cym picie, nada­je się zarów­no na zim­ne i gorą­ce napo­je, utrzy­ma tem­pe­ra­tu­rę napraw­dę długo.Połączenie sta­li nie­rdzew­nej z pokryw­ką z utwar­dzo­ne­go two­rzy­wa sztucz­ne­go. Wymia­ry: śred­ni­ca 7 cm, wyso­kość 18 cm.

 

Naj­więk­sze sła­wy noszą wła­sny kubek
Chęt­nie zabie­rasz kawę ze sobą?
PRZYNIEŚ SWÓJ WŁASNY KUBEK = zamiast jed­no­ra­zo­wych plastikowych!

Utrzy­ma napo­je 6 GODZIN CIEPŁE lub 12 GODZIN CHŁODNE.

 

TERMOKUBEK HOT & COLD 400 ml

podwój­na war­stwa izo­la­cyj­na z wyso­ce odpor­nej sta­li nie­rdzew­nej w mato­wym wykoń­cze­niu zapew­nia izo­la­cję termiczną
utrzy­mu­je tem­pe­ra­tu­rę pły­nów napraw­dę dłu­go (6 godzin gorą­ce i 12 godzin zimne)
zacho­wu­je świe­żość i smak napoju
 wyko­rzy­stasz go w dro­dze do pra­cy i szkoły

 

Podwój­na war­stwa izo­la­cyj­na wyko­na­na z wyso­ce odpor­nej sta­li nie­rdzew­nej, gwa­ran­tu­je 100% izo­la­cji termicznej.

 

 

zamknię­cie z sili­ko­no­wą uszczelką
stal nie­rdzew­na jest nowo­cze­sna i ele­ganc­ka, jest odpor­na na ude­rze­nia i ścieranie
łatwy w czysz­cze­niu (nie­od­po­wied­ni do mycia w zmywarce)