Wielofunkcyjna chusta

10.49 

Opis

Wie­lo­funk­cyj­na chusta.
• chro­ni przed słoń­cem;• jest oddy­cha­ją­ca i dobrze odpro­wa­dza wil­goć;• pod­czas upra­wia­nia spor­tu zapo­bie­ga skra­pla­niu potu na twarz;• zimą chro­ni przed wia­trem i prze­mar­z­nię­ciem;• ide­al­na jako pierw­sza war­stwa pod kask rowe­ro­wy, moto­cy­klo­wy lub narciarski.
KSZTAŁT TUBY DLA WYGODNEGO NOSZENIA. Roz­miar uni­wer­sal­ny (śred­ni­ca 45 – 70 cm, dłu­gość ok. 50 cm).Materiał: 95% PES, 5% ela­stan, moż­li­wość pra­nia w 30 stopniach.