QUINTO REGAL mobilny regał, z 5 pojemnikami

243.39 

SKU: DA14411 Kategoria:

Opis

QUINTO REGAL pię­cio­pię­tro­wy regał z utwar­dzo­ne­go pla­sti­ku z 5 wysu­wa­ny­mi kolo­ro­wy­mi pojemnikami.

Upo­rząd­kuj róż­ne rze­czy w domu

wyko­rzy­stasz w  miesz­ka­niu lub gabinecie:na doku­men­ty, arty­ku­ły do szy­cia, kłęb­ki weł­nyi wszel­kie moż­li­we drobiazgi…
w poko­ju dziecięcym:na zabaw­ki, arty­ku­ły arty­stycz­ne i kreatywne
w łazience:na pro­duk­ty higie­nicz­ne i kosmetyki,
do pudeł­ka zmie­ści się for­mat A4

 
 

 

regał posia­da 4 kół­ka dla łatwej manipulacji

 
 

Wymia­ry:

cał­ko­wi­te
36,5 x 36,5 x 98 cm

roz­miar wewnętrz­nych pojemników
32 x 32,5 x 16,5 cm