DEDRALUXOR 12-elementowy zestaw garnków

564.19 

SKU: CP8519 Kategoria:

Opis

ZESTAW naczyń DEDRALUXOR professional.
Zestaw zawie­ra:• 1 x Ron­del z pokryw­ką o obję­to­ści 1500 ml. Maks. wymia­ry (z pokry­wą): śred­ni­ca 17,5 cm x wyso­kość 11,5 cm, dłu­gość uchwy­tu 14,5 cm.• 1 x Gar­nek z pokryw­ką o obję­to­ści 1500 ml. Maks. wymia­ry (z pokry­wą): śred­ni­ca 17,5 cm x wyso­kość 11,5 cm, dłu­gość z uchwy­ta­mi 24,5 cm.• 1 x Gar­nek z pokryw­ką o obję­to­ści 2000 ml. Maks. wymia­ry (z pokry­wą): śred­ni­ca 19,5 cm x wyso­kość 13 cm, dłu­gość z uchwy­ta­mi 26,5 cm.• 1 x Patel­nia z pokryw­ką o obję­to­ści 2500 ml. Maks. wymia­ry (z pokry­wą): śred­ni­ca 25,5 cm x wyso­kość 10,5 cm, dłu­gość uchwy­tu 18 cm.• 1 x Gar­nek z pokryw­ką o obję­to­ści 3000 ml. Maks. wymia­ry (z pokry­wą): śred­ni­ca 21,5 cm x wyso­kość 14 cm, dłu­gość z uchwy­ta­mi 28 cm.• 1 x Gar­nek z pokryw­ką o obję­to­ści 5500 ml. Maks. wymia­ry (z pokry­wą): śred­ni­ca 25,5 cm x wyso­kość 16 cm, dłu­gość z uchwy­ta­mi 33 cm.
Dzię­ki cał­ko­wi­cie meta­lo­wej kon­struk­cji garn­ki moż­na wkła­dać do pie­kar­ni­ka tak­że z pokrywkami(metalowe są też uchwy­ty na pokryw­ce). Moż­na myć w zmywarce.
Ter­mo­aku­mu­la­cyj­ne dno wart­swo­we lepiej i bar­dziej płyn­nie prze­ka­zu­je cie­pło z pły­ty grzew­czej do naczynia,bez wahań tem­pe­ra­tu­ry i rów­no­mier­nie po całej powierzch­ni dna = oszczęd­ność ener­gii, żyw­ność po ugo­to­wa­niu­dłu­żej zacho­wu­je swo­ją tem­pe­ra­tu­rę w naczyniu.
Sto­so­wa­nie na wszyst­kich powierzch­niach grzew­czych: gaz, kuchen­ka el., pły­ta szkło-ceramiczna,indukcyjna, halo­ge­no­wa, pie­cze­nie w pie­kar­ni­ku (łącz­nie z pokryw­ką), na gril­lach zewnętrznych.
Gru­bość dna: 7 mm.