LILA FASHION CATALOGUE 03/2024

4.46 

SKU: AA0986PL Kategoria:

Opis

Ceny według nowe­go CATALOGUE 3 obo­wią­zu­ją od PIĄTKU 23.02.2024 (godz. 9:00) do 24.05.2024 (godz. 9:00) lub do wyprze­da­nia zapasów.
Dru­ko­wa­ny kata­log moż­na zama­wiać po 1 szt. (możesz oczy­wi­ście zamó­wić ich tyle, ile chcesz).
Przy zamó­wie­niu 4 lub wię­cej kata­lo­gów zapła­cisz za każ­dy tyl­ko 1 zł. Tym spo­so­bem wyszli­śmy naprze­ciw ocze­ki­wa­niom naszych sprze­daw­ców, któ­rzy popie­ra­ją tę nowość. Wię­cej zamó­wio­nych kata­lo­gów = niż­sza cena za kata­log = wię­cej zdo­by­tych klien­tów = wię­cej Two­ich zamó­wień = wyż­szy zysk.