EKO żel do prania kolorowego, COLORITO ECOSENSITIVE

48.89 

SKU: TS9045 Kategoria:

Opis

Płyn­ny EKO śro­dek do łagod­ne­go pra­nia kolo­ro­wych ubrań ECOSENSITIVE COLORITO, 1500 ml = 30 prań, posia­da hipo­aler­gicz­ny kosme­tycz­ny zapach odświe­ża­ją­cej more­li z urze­ka­ją­cą wanilią.

Żel pio­rą­cy ECOSENSITIVE jest wyso­ce sku­tecz­ny w usu­wa­niu zanie­czysz­czeń, ale jed­no­cze­śnie przy­ja­zny dla skó­ry i śro­do­wi­ska naturalnego.

 

zawie­ra mie­szan­kę bio­ak­tyw­nych enzy­mów BIO-SYNERGETIX *, któ­re we wza­jem­nej syner­gii usu­wa­ją sze­ro­ką ska­lę zanie­czysz­czeń pocho­dze­nia roślin­ne­go lub biologicznego
posia­da deli­kat­ne i ule­ga­ją­ce degra­da­cji w natu­rze środ­ki powierzch­nio­wo czyn­ne, zawie­ra sur­fak­tant wypro­du­ko­wa­ny z ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go z lokal­nych źródeł
jest odpo­wied­ni dla skó­ry wraż­li­wej, dla nie­mow­ląt i osób z pro­ble­ma­mi skór­ny­mi (recep­tu­ra SENSITIVE)
posia­da zapach bez alergenów

*MIESZANKA ENZYMÓW BIO-SYNERGETIX, usu­wa zanie­czysz­cze­nia ze skro­bi i cukrów, z tłusz­czów i ole­jów, zanie­czysz­cze­nia pocho­dze­nia biał­ko­we­go, mie­szan­ki pek­ty­no­we oraz zabru­dze­nia żywicz­ne. Pozo­sta­łe 2 ENZYMY z kom­plek­su BIO-SYNERGETIX dba­ją o peł­nię kolo­rów lub pięk­ną biel Two­je­go prania.

wyso­ce sku­tecz­ny w usu­wa­niu zanie­czysz­czeń pocho­dze­nia roślin­ne­go i bio­lo­gicz­ne­go dzię­ki mie­szan­ce enzy­mów BIO-SYNERGETIX*
zawie­ra skład­nik Sta­bi­lex® o wyjąt­ko­wym dzia­ła­niu sta­bi­li­zu­ją­cym kolo­ry (STABILEX® OŻYWIA BARWY PRZY REGULARNYM PRANIU)
pięk­ne, żywe i peł­ne kolo­ry oraz czy­sto bia­łe pra­nie. A przy tym dozu­jesz tyl­ko poło­wę żelu niż zwy­kle. Nazy­wa się to skon­cen­tro­wa­na siła…

 

SURFAKTANTY są deli­kat­ne, nie podraż­nia­ją skó­ry i w obec­nych cza­sach są w abso­lut­nej czo­łów­ce surow­ców w dzie­dzi­nie pro­duk­tów przy­ja­znych środowisku.

hipo­aler­gicz­ny zapach orzeź­wia­ją­ca more­la z urze­ka­ją­cą wanilią

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 

 

Super pomysł

Cał­kiem nowe czę­ści gar­de­ro­by zale­ca­my wyprać osob­no przy­naj­mniej przy pierw­szym pra­niu. Zyskasz praw­dzi­wą sta­bil­ność kolo­ru nowe­go ubra­nia. Jeśli rezul­tat jest dobry, możesz kon­ty­nu­ować pra­nie razem z pozo­sta­ły­mi ubraniami.
Sta­raj się oddzie­lić osob­no jasne i osob­no ciem­ne kolo­ry pod­czas pra­nia. Jest to zale­ce­nie pro­fi­lak­tycz­ne. Jaśniej­sze bar­wy są bar­dziej sta­bil­ne niż te ciemniejsze.Jeśli zda­rzy­ło Ci się przy­pad­kiem wyprać kolo­ro­we pra­nie w prosz­ku do bia­łe­go i wyblakł Ci kolor, NIE ROZPACZAJ. Wszyst­ko da się napra­wić. Po oko­ło trzech pra­niach kolo­ro­wych ubrań w tym żelu, bar­wy ponow­nie się roz­ja­śnią, a wybla­kły osad z bia­łe­go prosz­ku zniknie.
W przy­pad­ku zupeł­nie nowych ubrań kie­ruj się ozna­cze­nia­mi na ich met­ce: WASH SEPARATELY = PRAĆ ODDZIELNIE/ OSOBNO. Taka odzież nie ma wystar­cza­ją­co usta­bi­li­zo­wa­go barw­ni­ka mate­ria­łu – uwal­nia go pod­czas pra­nia. Mogła­by Ci popla­mić pozo­sta­łe pra­nie. Takie ubra­nia pierz zawsze osobno.

Zakres tem­pe­ra­tu­ry użytkowania

Nada­je się do sto­so­wa­nia w tem­pe­ra­tu­rach od 30 do 60 st. Celsjusza.
Opty­mal­ne tem­pe­ra­tu­ry dla pra­nia kolo­ro­we­go są do 40 stop­ni Cel­sju­sza. Dla pra­nia o sta­bil­nych bar­wach do 60 stop­ni Celsjusza.
Postę­puj zgod­nie z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­tów tekstyliów.

Eko­lo­gia
Ten śro­dek pio­rą­cy jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy poło­wicz­na ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, jedy­nie zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich obję­to­ści. 1,5 litra odpo­wia­da 3 litrom powszech­ne­go żelu z supermarketu.

Dzię­ki temu śro­dek 2 razy lepiej wypłu­ku­je się z prania.
Ilość zanie­czysz­czeń wody zmniej­sza się o połowę.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opa3kowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go środ­ka, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.

 

Potrze­bu­jesz miarkę?

Dodaj ją do swo­je­go zamó­wie­nia pod kodem pro­duk­tu AA0239 .
Wie­lo­krot­nym sto­so­wa­niem mia­rek i pom­pek do naszych pro­duk­tów, aktyw­nie przy­czy­niasz się do zmniej­sze­nia ilo­ści odpa­dów z two­rzyw sztucznych.