Płyn zmiękczający, BORA BORA, L’AVIVAGE®

24.29 

SKU: TA0056 Kategoria:

Opis

Nowy roślin­ny🍃 L’AVIVAGE® nada­je się tak­że dla wegan, ponie­waż w odróż­nie­niu od powszech­nych pły­nów do płu­ka­nia nie jest pro­du­ko­wa­ny z surow­ców pocho­dze­nia zwierzęcego.

Bora Bora
wyra­fi­no­wa­na kom­po­zy­cja weti­we­ru i ber­ga­mot­ki z cha­rak­te­ry­stycz­ną nutą gał­ki muszkatołowej.

Typ aro­ma­tu: korzen­ny, ziołowy.
Gło­wa: ber­ga­mot­ka, cytryna.
Ser­ce: lawen­da, gał­ka musz­ka­to­ło­wa, kwiat musz­ka­to­łow­ca, estragon.
Pod­sta­wa: drew­no cedro­we, wety­we­ria, ambra, piżmo.

Płyn do płu­ka­nia L’AVIVAGE 2w1 to DWUSKŁADNIKOWY, anty­sta­tycz­ny, zmięk­cza­ją­cy i per­fu­mo­wa­ny śro­dek, któ­ry doda­je się do ostat­nie­go płu­ka­nia pod­czas pra­nia w pral­ce lub przy pra­niu ręcz­nym. 750 ml odpo­wia­da 4,5 l kla­sycz­ne­go płynu.
 

PIERWSZY SKŁADNIK ANTYSTATYCZNY

jest tak samo sku­tecz­ny jak nor­mal­ny śro­dek zmięk­cza­ją­cy – usu­wa ładu­nek elek­tro­sta­tycz­ny i czę­ścio­wo zmięk­cza tkaniny.

DRUGI skład­nik ELASTIL ME

przy­po­mi­na sili­ko­ny doda­wa­ne do odży­wek do wło­sów. ELASTIL zmięk­cza włók­no jesz­cze lepiej i widocz­niej niż pierw­szy skład­nik, a dodat­ko­wo, z każ­dym kolej­nym pra­niem, jego efekt zmięk­cza­ją­cy się pogłę­bia – jest on zwie­lo­krot­nia­ny. Zasa­dą jest, że im wię­cej L’AVIVAGE uży­wasz, tym bar­dziej mięk­kie i deli­kat­ne jest Two­je pranie .…
Wła­śnie dla­te­go już po trze­cim pra­niu z L’AVIVAGE zysku­jesz o ok. 300% lep­sze efek­ty zmięk­cza­ją­ce niż przy uży­ciu zwy­kłe­go pły­nu z super­mar­ke­tu bez skład­ni­ka ELASTIL ME.

TRZECIĄ zale­tą jest to, że…

nasze pły­ny do płu­ka­nia zawie­ra­ją 4 razy wię­cej ole­ju per­fu­mo­we­go niż naj­lep­szy mar­ko­wy płyn do płu­ka­nia tka­nin z super­mar­ke­tu. Pra­nie pach­nie inten­syw­nie, dłu­go­trwa­le, a zapach jest wyra­zi­sty nawet po pro­ce­sie susze­nia gorą­cym powie­trzem w suszar­ce mecha­nicz­nej. Nawet po wysu­sze­niu w suszar­ce zacho­wu­je bar­dzo przy­jem­ny i inten­syw­ny zapach.
CZWARTĄ cechą jest zawar­tość czy­ste­go eks­trak­tu z ALOE VERA BARBADENSIS. Jest to skład­nik o korzyst­nym i koją­cym dzia­ła­niu na skórę.

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich obję­to­ści i wygo­dy. Dzię­ki mniej­szym pla­sti­ko­wym opa­ko­wa­niom nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko przy prze­twa­rza­niu odpa­dów pla­sti­ko­wych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych towa­rów i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rej napraw­dę potrze­bu­jesz i używasz.
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.