EKO neutralizator nieprzyjemnych zapachów pochodzenia biologicznego ECO FRESH-ON

25.93 

SKU: PS0378 Kategoria:

Opis

                         
 NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW ECOFRESH-ON 250 ml. To przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska nie­per­fu­mo­wa­ny śro­dek, dzia­ła­ją­cy na bazie enzy­mów natu­ra­lych, któ­re bio­lo­gicz­nie się roz­kła­da­ją i neu­tra­li­zu­ją nie­przy­jem­ne zapa­chy, zamiast tyl­ko je maskować.

Sze­ro­kie spek­trum sto­so­wa­nia: np. tapi­cer­ka, sie­dze­nia, poszew­ki, dywa­ny, lego­wi­ska zwie­rza­ków domo­wych, wnę­trza samo­cho­dów, kosze na śmie­ci, dym papierosowy…
Roz­kła­da nie­przy­jem­ne zapa­chy ludz­kie­go potu, domo­wych zwie­rząt, ple­śni, śmie­ci, dymu…
JAK TO DZIAŁA ??? 1) Roz­pyl w pobli­żu źró­dła feto­ru i pozo­staw, aby mógł działać.2) FRESHON ROZŁOŻYZNEUTRALIZUJE NIEPRZYJEMNE ZAPACHY.

 

 Super pomysł

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty plastik).
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest wyso­ce skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy mniej­sza ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych środ­ków. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych arty­ku­łach z super­mar­ke­tu zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej obję­to­ści cie­czy i opła­cal­no­ści produktu.Dzięki mniej­szym pla­sti­ko­wym opa­ko­wa­niom nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko przy prze­twa­rza­niu odpa­dów pla­sti­ko­wych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych towa­rów i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rej napraw­dę potrze­bu­jesz i używasz.
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze /połowiczne opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca w kuch­ni niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go środ­ka, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.