Odświeżacz powietrza i tkanin ANGELIA

15.37 

SKU: HP0758 Kategoria:

Opis

Wypeł­nij swo­je miesz­ka­nie przy­jem­nym zapa­chem! Wystar­czy wybrać ten wła­ści­wy! Air & texti­les odświe­ża­cze mają wszech­stron­ne zasto­so­wa­nie nie tyl­ko do powie­trza, możesz nimi spry­skać rów­nież ręcz­ni­ki, zasło­ny, ale tak­że ubra­nia czy koszu­le. Dzię­ki luk­su­so­we­mu kosme­tycz­ne­mu zapa­cho­wi nie­za­wod­nie otu­lą aro­ma­tem zarów­no Two­je miesz­ka­nie, jak i tkaniny.