ZESTAW 1+1 Aktywna piana do ręcznego zmywania naczyń AQUATIX EcoFoam meloun

30.81 

SKU: GC0611S Kategoria:

Opis

                    

NATYCHMIASTOWA PIANKA DZIĘKI REWOLUCYJNEJ TECHNOLOGII DLA DOSKONALE CZYSTYCH NACZYŃ

 

 

AQUATIX Eco­Fo­am melo­un- aktyw­na pia­na do ręcz­ne­go zmy­wa­nia naczyń o urze­ka­ją­cym zapa­chu melonowym

 

Aktyw­ne skład­ni­ki wypro­du­ko­wa­ne są z ole­ju koko­so­we­go i są łatwo bio­de­gra­do­wal­ne oraz przy­ja­zne dla środowiska.

sil­ne dzia­ła­nie odtłusz­cza­ją­ce, dzię­ki któ­re­mu naczy­nia umy­jesz szyb­ko i latwo
nie­za­wod­nie usu­nie z naczyń wszel­kie zanie­czysz­cze­nia i tłuszcze
ści­ska­jąc pomp­kę spie­nia­ją­cą stwo­rzysz boga­tą pian­kę, któ­rą apli­ku­jesz na gąb­kę do mycia lub bez­po­śred­nio na naczynia
natych­mia­sto­wa pia­na – nie jest koniecz­ne nama­cza­nie gąb­ki oraz spie­nia­nie za pomo­cą wody i gąbki
jeśli chcesz wię­cej pian­ki to powtórz naci­śnię­cie pompki
po umy­ciu opłucz naczynia

WYSTARCZY NACISNĄĆMASZ BOGATĄ PIANĘ!

 

Po umy­ciu naczy­nia pozo­sta­ną lśnią­co czy­ste i dosko­na­le odtłuszczone.

 

Eko­lo­gia
Ten śro­dek jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, jedy­nie zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej obję­to­ści cie­czy i opła­cal­ność towa­ru. Dzię­ki mniej­szym pla­sti­ko­wym opa­ko­wa­niom nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko przy prze­twa­rza­niu odpa­dów pla­sti­ko­wych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych towa­rów i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rej napraw­dę potrze­bu­jesz i używasz.
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 
 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.