EKO koncentrat do ręcznego zmywania naczyń, ECOBALSAM AQUATIX® bergamot & lemon, bez pompki

14.54 

SKU: GC0493 Kategoria:

Opis

 

 

ECOBALSAM AQUATIX® ber­ga­mot & lemon – kon­cen­trat do ręcz­ne­go zmy­wa­nia naczyń 500 ml bez pomp­ki o świe­żym aro­ma­cie cytrusów.

 
 

 

Aktyw­ne sub­stan­cje myją­ce wypro­du­ko­wa­li­śmy z oli­wy z oli­wek i ole­ju kokosowego.

 
 

 

Kil­ka­krot­nie wyż­sza ilość two­rzo­nej aktyw­nej pia­ny myją­cej. Wystar­czy odro­bi­na żelu. Ma wyso­ką zdol­ność odtłusz­cza­nia i jest sku­tecz­ny w usu­wa­niu zaschnię­tej żyw­no­ści i przypaleń.
Jest bar­dzo deli­kat­ny dla skó­ry dło­ni. Zawie­ra rów­nież eks­trak­ty z Aloe Vera Barbadensis.

 
 

 

Zawie­ra spe­cjal­ny skład­nik, któ­ry zapo­bie­ga powsta­wa­niu zaschnię­tych kro­pe­lek z wody po wyschnięciu.

 
 

Super pomysł

Uży­wasz bar­dzo małej ilo­ści pły­nu z mak­sy­mal­ną wydaj­no­ścią czyszczenia.
Zaj­mu­je mniej miej­sca na kuchen­nym bla­cie i ma prak­tycz­ną pomp­kę dozującą.
Na życze­nie klien­tów, moż­na rów­nież zamó­wić zapa­so­we opa­ko­wa­nia bez pomp­ki. Pomp­ka może być wie­lo­krot­nie uży­wa­na. Nie trze­ba jej wyrzu­cać. Dla­te­go w kolej­nym zamó­wie­niu wybierz samo uzupełnienie.

 

 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich obję­to­ści. Dzię­ki mniej­szym pla­sti­ko­wym opa­ko­wa­niom nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko przy prze­twa­rza­niu odpa­dów pla­sti­ko­wych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych towa­rów i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rej napraw­dę potrze­bu­jesz i używasz.
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 
 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 
 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.