Perfumy do rąk (EDC), RELAXATION, 80% alkoholu

15.37 

SKU: FC8801P Kategoria:

Opis

 

 

Rela­xa­tion
pozwól sobie na chwi­lę relak­su i odpo­czyn­ku po cięż­kim dniu. Koją­ca kom­po­zy­cja  lawen­dy, nero­li i jaśmi­nu wspie­ra odprę­że­nie cia­ła i umysłu.

typ zapa­chu: relak­su­ją­cy, koją­cy, lawen­do­wy, piżmowy
nuta gło­wy: lawen­da, ole­jek nero­li, jaśmin
nuta ser­ca: kar­da­mon, róża
nuta bazy: piż­mo, ambra

PERFUMY DO RĄK spray 100 ml z linii LA COLLECTION PRIVÉE dla kobiet i męż­czyzn. Wystar­czy tyl­ko wybrać ulu­bio­ny zapach. 

 

Per­fu­my do rąk prze­zna­czo­ne są do odświe­że­nia i pie­lę­gna­cji skó­ry dło­ni. Zawie­ra­ją odpo­wied­nią ilość nawil­ża­ją­cej gli­ce­ry­ny. Skó­ra rąk kocha gli­ce­ry­nę. Nie pozo­sta­wia­ją uczu­cia lep­ko­ści, ale dło­nie są cudow­nie gład­kie i mięk­kie. Bar­dzo szyb­ko się wchłaniają.

 
 

 

Per­fu­mo­wa­na kom­po­zy­cja jest miłym uroz­ma­ice­niem doświad­cze­nia. Każ­dym gestem swo­ich rąk roz­to­czysz przy­jem­ną sym­fo­nię sub­stan­cji zapa­cho­wych wokół sie­bie. Jesteś tutaj jedy­nie Ty i aro­mat, któ­ry roz­prze­strze­niasz dooko­ła sie­bie każ­dym gestem. Zapach, któ­ry wybie­rzesz. To Twój koncert.

 
 

 Stosowanie:

Wysta­czy tyl­ko kil­ka pry­śnięć na dło­nie, cia­ło lub wło­sy. Potrzyj dło­nie. Czu­jesz? Są mięk­kie i w kil­ka sekund suche. Teraz poczu­jesz jedy­nie pięk­ną woń. Zapach, któ­ry będziesz roz­ta­czać dalej z każ­dym gestem swo­ich rąk….
EDC = per­fu­my do rąk moż­na sto­so­wać zamiast wody koloń­skiej, ponie­waż zawar­ta w nich gli­ce­ry­na zadba rów­nież o skó­rę po goleniu.
Możesz użyć ich tak­że w chwi­li, gdy potrze­bu­jesz mieć czy­ste ręce, a w zasię­gu nie ma wody. Przy podró­żo­wa­niu. Spry­skaj na dło­nie i wytrzyj w chu­s­tecz­kę. Goto­we. Śro­dek możesz apli­ko­wać na cia­ło i wło­sy, ewen­tu­al­nie sto­py. Nawil­żysz skó­rę i jed­no­cze­śnie wzmoc­nisz poczu­cie świe­żo­ści won­ną kom­po­zy­cją tych perfum.

 

Fakt: Per­fu­my do rąk zawie­ra­ją 80 % alko­ho­lu. Alko­hol jest zna­ny ze swo­ich wła­ści­wo­ści dezyn­fe­ku­ją­cych i bakteriebójczych.

Czy wiesz, że.…
Alko­hol jest sto­so­wa­ny jako śro­dek dezyn­fe­ku­ją­cy, ale o wie­le czę­ściej jako anty­sep­tycz­ny. Wyja­śni­my róż­ni­cę mię­dzy dezyn­fek­cją a antyseptyką:

dezyn­fek­cja= apli­ka­cja na nie­oży­wio­ne powierzch­nie (np. sprzą­ta­nie w domu)
anty­sep­ty­ka=  apli­ka­cja na żywą tkan­kę (cia­ło = dło­nie, sto­py, higie­na jamy ust­nej…). Alko­hol ma sze­ro­kie spek­trum dzia­ła­nia bak­te­rio­bój­cze­go, nie jest żrą­cy, ani korozyjny.

Super pomysł

Inspi­ra­cję na ten śro­dek zna­leź­li­śmy aż na dale­kim Wscho­dzie. Lokal­ni sprze­daw­cy biżu­te­rii i tek­sty­liów oraz luk­su­so­wych tka­nin jedwab­nych sta­wia­ją na to, aby doświad­cze­nie klien­ta z zaku­pu było ide­al­ne. Klient musi czuć się dobrze, tak jak sprzedawca.I wła­śnie ci sprze­daw­cy poma­ga­ją sobie zapa­cha­mi do rąk. Kil­ka kro­pel won­ne­go olej­ku do dło­ni i z zaku­pu sta­nie się rytu­ał pełen orien­tal­nych aro­ma­tów inspi­ro­wa­nych magią odle­głych miejsc. Doświad­cze­nie, któ­re zapa­mię­tasz. Odcisk chwi­li, któ­rą będziesz nosić ze sobą dłu­go potem…Ponadto inspi­ra­cję tą uzu­peł­ni­li­śmy jesz­cze dodat­kiem gli­ce­ry­ny, aby nadać per­fu­mom dodat­ko­wą pie­lę­gna­cję i nawil­że­nie skó­ry dło­ni, cia­ła i włosów.Harmonia sub­stan­cji pie­lę­gna­cyj­nych i zapa­cho­wych zabrzmi pod Two­ją „batu­tą”.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.