GOBELINO„ poszewka

37.90 

SKU: FC8342 Kategoria:

Opis

Poszew­ka na podusz­kę • wyko­na­na z wyso­ko­ga­tun­ko­wej tka­ni­ny żakar­do­wej­na­druk na tka­ni­nie jest bar­dzo trwa­ły, nie spie­rze się po kil­ku pra­niach • poszew­ka łączy w sobie róż­ne sty­le (malar­stwo, rysu­nek, kolaż, itd… ) wyglą­da efek­tow­nie i dopa­su­je się do wie­lu wnętrz • poszew­ka jest obszy­ta cie­ka­wym i efek­tyw­nym moty­wem • jed­no­stron­na • wypeł­nie­nie pasu­ją­ce do podusz­ki dostęp­ne pod kodem: DA0682 zapi­na­na na ukry­ty zamek bły­ska­wicz­ny, 65% polie­ster, 35% baweł­na, 45 x 45 cm.