Oryginalna szklanka termiczna BOROSIL

27.90 

SKU: FC28972 Kategoria:

Opis

Ory­gi­nal­na szklan­ka ter­micz­na do gorą­cych i zim­nych napo­jów, wyko­na­na z podwój­ne­go szkła­bo­ro-krze­mo­we­go. Pojem­ność 250 ml, wymia­ry: 8,5 x 9 cm.

 

Pojem­ność 250 ml

nada­je się do przy­go­to­wa­nia kawy cap­puc­ci­no, espres­so i innych gorą­cych napojów
świet­nie pasu­je też na zim­ne napo­je i desery
podwój­na ścian­ka utrzy­ma ide­al­ną tem­pe­ra­tu­rę przez dłu­gi czas
dzię­ki wła­ści­wo­ściom ter­mo­izo­la­cyj­nym dwu­ścien­ne­go dmu­cha­ne­go szkła zewnętrz­na war­stwa szklan­ki pozo­sta­je chłod­na, więc się nie oparzysz!

DOSKONAŁE DOZNANIEPYSZNEJ KAWYZIMNEGO DRINKA 

 

 

świet­nie nada­je się do poda­wa­nia chłod­nych mie­sza­nych drin­ków, domo­wych lemo­niad i innych zim­nych napojów