Dywanik WC

30.81 

SKU: FC25433 Kategoria:

Opis

Dywa­nik WC z wycię­ciem na sto­ją­cą musz­lę klozetową,powierzchnia z mięk­kie­go mikrow­łók­na PES, anty­po­śli­zgo­wa odpor­na­stro­na spodnia SBR. Wymia­ry: 45 x 45 cm.
SBR- anty­po­śli­zgo­wa kau­czu­ko­wa guma odpor­na­na znisz­cze­nia i roz­dzie­ra­nie. Głów­ną zale­tą jest to,że w przy­pad­ku zamo­cze­nia w łazien­ce dywa­nik­nie przy­kle­ja się do pod­ło­gi (jak inne materiały).