TSA Walizka duża FUCHSIA

397.31 

SKU: FC24933 Kategoria:

Opis

ODPORNE WALIZKI PODRÓŻNE
• mate­riał: poli­wę­glan ABS;• waliz­ki posia­da­ją 4 koła (nie doty­czy wali­zek pod­ręcz­nych), dzię­ki cze­mu moż­na je pro­wa­dzić w 3 róż­nych pozy­cjach: na wszyst­kich 4 kołach, 2 tyl­nych lub 2 bocz­nych;• tele­sko­po­wy uchwyt (nie doty­czy wali­zek pod­ręcz­nych) z 2 pozy­cja­mi;• wbu­do­wa­ny zamek szy­fro­wy (nie doty­czy wali­zek pod­ręcz­nych)• wewnątrz waliz­ki oddzie­la­ją­ca mem­bra­na na zamek bły­ska­wicz­ny oraz pasy dla zabez­pie­cze­nia odzieży.
• wymia­ry małej waliz­ki ok.: szer.: 36 cm, gł.: 20 cm, wys.: 56 cm, waga 2,7 kg• wymia­ry śred­niej waliz­ki: szer.: 44 cm, gł.: 23 cm, wys.: 68 cm, waga 3,6 kg• wymia­ry dużej waliz­ki: szer.: 50 cm, gł.: 28 cm, wys.: 78 cm, waga 4,6 kg
WALIZKI MOŻNA PRZECHOWYWAĆ JEDNADRUGIEJ, OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA.

 

Spe­cjal­ny zamek TSA = cer­ty­fi­ko­wa­ny zamek, któ­ry zapo­bie­ga uszko­dze­niu baga­żu w przy­pad­ku kon­tro­li bez­pie­czeń­stwa na lotnisku.
umoż­li­wi pra­cow­ni­kom kon­tro­li bez­pie­czeń­stwa na lot­ni­skach otwo­rzyć Twój bagaż za pomo­cą spe­cjal­ne­go klu­cza, bez uszko­dze­nia zam­ka lub walizki.