6‑elementowy zestaw łazienkowy

77.15 

SKU: FC20341 Kategoria:

Opis

Łącz zesta­wy łazien­ko­we, zasło­ny prysz­ni­co­we i inne dodat­ki. Stwo­rzysz w ten spo­sób przy­tul­ne śro­do­wi­sko dla swo­je­go relaksu.
Dopa­suj swo­ją łazien­kę do ostat­nie­go detalu.
6‑częściowy kom­plet łazien­ko­wy z moc­ne­go two­rzy­wa sztucznego,połączenie trans­pa­rent­ne­go i nie­prze­zro­czy­ste­go pla­sti­ku w jed­nym odcieniu.
ZESTAW ZAWIERA:• 2 x kubek (pojem­ność 320 ml, śred­ni­ca 7,5 cm, wyso­kość 12 cm).• Sto­jak na szczo­tecz­ki do zębów (pojem­ność 320 ml, śred­ni­ca 7,5 cm, wyso­kość 12 cm).• Dozow­nik mydła z pomp­ką (pojem­ność 400 ml, maks. śred­ni­ca 7,5 cm, wyso­kość 18 cm).• Mydel­nicz­kę (13 x 10 x 2,8 cm).• Szczot­kę toa­le­to­wą (maks. śred­ni­ca 9 cm, śred­ni­ca gło­wi­cy 6,5 cm, wyso­kość ok. 34 cm).