SAKAI professional CULINAIRE nóż uniwersalny

75.90 

SKU: FC20131 Kategoria:

Opis

SAKAI pro­fes­sio­nal CULINAIRE uni­wer­sal­ny nóż do codzien­ne­go użytku.Długość ostrza: 110 mm, cał­ko­wi­ta dłu­gość: 225 mm, gru­bość ostrza: 2,5 mm, waga: 100 g.
 

SAKAY PROFESSIONAL

ostrze noża wyko­na­ne jest ze spe­cjal­nej sta­li nie­rdzew­nej wyso­kiej jakości
dłu­go­trwa­ła ostrość
ory­gi­nal­ny ergo­no­micz­na ręko­jeść to połą­cze­nie sta­li nie­rdzew­nej (430 s/s) i drew­na orze­cha królewskiego
ostrze i ręko­jeść two­rzą jed­ną całość, a zatem nie ma ryzy­ka, że ostrze wypad­nie z uchwy­tu, jak w przy­pad­ku tanich noży

Czy wiesz, że…drewno orze­cha kró­lew­skie­go jest nie­zwy­kle cenio­ne za swo­ją nie­po­wta­rzal­ną struk­tu­rę i wyso­ką trwa­łość. To wyjąt­ko­we drew­no jest uży­wa­ne w Euro­pie od XVII wie­ku, głów­nie do pro­duk­cji mebli naj­wyż­szej jako­ści, kolb cen­nych pisto­le­tów, rze­mio­sła arty­sty­cze­go i przed­mio­tów dekoracyjnych …
“Powsta­ły efekt two­rzy wręcz arty­stycz­ne wra­że­nie, więc noże te będą ozdo­bą Two­jej kuchni…”
 Serię noży SAKAI PROFESSIONAL dostar­cza­my w blistrze.