SAKAI 67 BONING nóż do filetowania, z 67 warstw stali damasceńskiej

375.49 

SKU: FC20114 Kategoria:

Opis

SAKAI 67 BONING nóż do file­to­wa­nia. Dłu­gość ostrza 160 mm, dłu­gość cał­ko­wi­ta 285 mm, gru­bość ostrza 1,5 mm, waga 173 g.

SAKAI 67 lay­ers DAMASCUS JAPAN STEEL

ostrze noża jest wyko­na­ne ręcz­nie z 67 warstw dama­sceń­skiej sta­li japońskiej
na ostrzu noża jest luk­su­so­wy wzór struk­tu­ral­ny, któ­ry został stwo­rzo­ny przez nawar­stwia­nie i prze­no­sze­nie sta­li o róż­nej zawar­to­ści węgla
nóż jest per­fek­cyj­nie ostry i dwu­stron­nie ostrzony
ergo­no­micz­na ręko­jeść uwy­ko­na­na z mate­ria­łu MICARTA, któ­ry zawie­ra włók­no lnia­ne i żywi­cę, swo­ją struk­tu­rą przy­po­mi­na drewno
ostrze i ręko­jeść two­rzą jed­ną całość, a zatem nie ma ryzy­ka, że ostrze wypad­nie z uchwy­tu, jak w przy­pad­ku tanich noży
Core (śro­dek noża) wyko­na­ny jest z japoń­skiej sta­li AUS-10

Micar­ta zasto­so­wa­na na rącz­ce jest trwa­łym wie­lo­war­stwo­wym mate­ria­łem, któ­ry zawie­ra włók­no lnia­ne i żywi­cę, a swo­ją struk­tu­rą przy­po­mi­na drew­no. W nożach jest popu­lar­na ze wzglę­du na swo­ją wytrzy­ma­łość i odpor­ność. Ręko­jeść jest stwo­rzo­na w kom­bi­na­cji ze sta­lą nie­rdzew­ną (430 s /s).
“Kon­struk­cja noża i mate­riał są spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne do codzien­ne­go kro­je­nia i sie­ka­nia­du­żej ilo­ści jedzenia…”
Seria noży SAKAI 67 WARSTW zapa­ko­wa­na jest w luk­su­so­we czar­ne pudeł­ko kar­to­no­we z magne­tycz­nym zamknięciem.