Biustonosz, CELEBRA for A´s

15.37 

SKU: FC11641 Kategoria:

Opis

K O M F O R T    N A    K T Ó R Y    C Z E K A Ł A Ś !
Dosko­na­łe „V” sta­nik bez fisz­bin, mięk­ko wyście­ła­ne miseczki!
Biu­sto­nosz CELEBRA do codzien­ne­go nosze­nia z efek­tem mode­lo­wa­nia biu­stu. Cał­ko­wi­cie gładki.Dobrze leży nawet w cia­snych ubraniach.
CELEBRA for A´s do codzien­ne­go noszenia
Biu­sto­nosz spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ny dla wyma­ga­ją­cych klien­tek Lamów­ka biu­sto­no­sza obszy­ta czar­ną koron­ką z czar­ny­mi ramiącz­ka­mi. Super push-up: wewnętsz­ny pusch-up „A++” wyście­lo­ny pian­ką Ana­to­mixx, mode­lu­je biust i powięk­sza go optycz­nie, zwięk­sza roz­miar. Obwód w centymetrach:1 (70), 2 (75), 3 (80), 4 (85)
Bez fisz­bin, bez uci­sku i dys­kom­for­tu. Zdej­mo­wa­ne ramiącz­ka moż­na wymie­nić na prze­zro­czy­ste. Sze­ro­ka taśma popra­wia kom­fort nosze­nia i wymusz pra­wi­dło­wą posta­wę. W wewntrz­nej stro­nie misecz­ki posia­da­ją anty­po­śli­zgo­we ele­men­ty Zapię­cie 3 x 4 (czte­ry haczy­ki, czte­ry pozy­cje). Mate­riał: 20% ela­stil, 80% PAD.
Moż­na doku­pić sili­ko­no­we prze­zro­czy­ste ramiączka.