4 szt. ZESTAW ABSOluteABSOrp, wielofunkcyjna ultrachłonna ścierka

32.20 

SKU: DA8763S Kategoria:

Opis

4 szt. korzyst­ny zestaw ABSO­lu­te­AB­SOr­pwy­mia­ry jed­nej ście­recz­ki: 28,5 x 28,5 cm.

- AKTYWNA SUPER ABSORPCJATEKSTURA MATERIAŁUSUPER CHŁONNOŚĆSZYBKIE WYSYCHANIEEXTRA POŁYSKPRANIEPRALCE w 40°C – NIE POZOSTAWIA SMUG
• wyso­ce chłon­na wie­lo­funk­cyj­na ście­recz­ka z tech­no­lo­gią aktyw­nej absorp­cji • dosko­na­ła chłon­ność• łatwo się wyży­ma i bar­dzo szyb­ko schnie• abso­lut­nie czy­ste powierzch­nie• nie zary­so­wu­je, nie pozo­sta­wia smug / wło­sów• ten mate­riał nie wyma­ga uży­cia środ­ków che­micz­nych• łatwa w utrzy­ma­niu – moż­na ją wie­lo­krot­nie prać w tem­pe­ra­tu­rze 40 ° C• nie­zbęd­ny pomoc­nik w domu, moż­na jej uży­wać do wycie­ra­nia sza­fek kuchennych,ceramicznej pły­ty grzew­czej, kuchen­ki, sto­łu, sto­łów, a tak­że w łazien­ce do umy­wa­le­ki bate­rii oraz innych zmy­wal­nych powierzchni.