ODTŁUSZCZACZ seperator tłuszczu

27.90 

SKU: DA6873 Kategoria:

Opis

Wyko­rzy­stasz do oddzie­le­nia tłusz­czu od sosów, bulio­nów, wypieków, …
Na powierzch­ni jest ozna­czo­na ska­la mililitry/ szklan­ki. W zesta­wie z prak­tycz­ną pokrywką,która słu­ży rów­nież jako głę­bo­kie sit­ko, któ­re prze­chwy­ci np. przy­pra­wy, czę­ści warzyw, mię­sa i tp.
Wyko­na­ny z trwa­łe­go two­rzy­wa sztucz­ne­go prze­zna­czo­ne­go do kon­tak­tu z żywnością.Można myć w zmy­war­ce, odpo­wied­ni do lodów­ki i zamra­żar­ki. Nie nada­je się do kuche­nek mikrofalowych.
Wymia­ry: śred­ni­ca dol­na 11,5 cm, śred­ni­ca gór­na 12 cm, wyso­kość cał­ko­wi­ta 13 cm,maks. obję­tość 1100 ml (mie­rzo­na do pokrywki).