Mobilne kosze do przechowywania WASH STATION z 4 kółkami

318.89 

SKU: DA31232 Kategoria:

Opis

Mobil­ne kosze do prze­cho­wy­wa­nia z 4 koła­mi dla łatwej mani­pu­la­cji, 3 kosze, moż­na prak­tycz­nie sta­wiać na sobie osa­dza­jąc uchwy­ty koszy, w dol­nych koszach uchyl­ne pokry­wy. Wymia­ry: 32 x 47 x wyso­kość 123 cm. 

 

Wyko­rzy­stasz je głów­nie w łazien­ce czy pral­ni do sor­to­wa­nia pra­nia lub jako dodat­ko­wą prze­strzeń do składowania.
Gór­ny kosz nada­je się do prze­no­sze­nia już wypra­ne­go prania.
Dol­ny kosz z pokry­wą na zawia­sach i kół­ka­mi, moż­na prze­wieźć czy prze­nieść tam gdzie trzeba.
Kół­ka zapew­nią łatwą mani­pu­la­cję i prze­miesz­cza­nie całe­go rega­łu bez wysiłku.