MAGICZNA TABLICA RYSUNKOWA 3D z oświetleniem LED

75.90 

SKU: DA30541 Kategoria:

Opis

MAGICZNA TABLICA RYSUNKOWA 3D z oświe­tle­niem LED + 4 kolo­ro­we pisaki,okulary 3D, ście­recz­ka i 6 moty­wów do ryso­wa­nia (2 moty­wy dino­zau­rów, 2 moty­wy świa­ta wod­ne­goi 2 moty­wy kosmo­su), prak­tycz­ny sto­jak z tyłu, zasi­la­nie 3x 1,5V AA

Jeśli szu­kasz kre­atyw­nej, nowa­tor­skiej i magicz­nej zaba­wy dla swo­ich dzie­ci­to ta tabli­ca jest strza­łem w dziesiątkę. 

Magicz­ny spek­takl z oku­la­ra­mi 3D

wsuń sza­blon do wnę­trza tabli­cy i odry­suj wzór, po jego wyję­ciu włącz oświe­tle­nie LED, załóż oku­la­ry 3D i możesz obser­wo­wać magicz­ne show!
zoba­czysz obra­zek 3D

maza­ki możesz zetrzeć dołą­czo­ną szmat­ką i malo­wać raz po raz!

możesz stwo­rzyć też swój wła­sny sza­blon 😉, fan­ta­zja nie ma ograniczeń…

Dla dzie­ci powy­żej 3 lat, wymia­ry opa­ko­wa­nia: 35,5 x 26,5 x 6 cm.
Wymia­ry tabli­cy: 24 x 2 x 20 cm.