Piankowe mydło do rąk i ciała SWEET BONBON

15.37 

SKU: BB0927 Kategoria:

Opis

SWEET BONBON pian­ka do mycia rąk i cia­ła, 300 ml.

SWEET BONBON
słod­ki owo­co­wy aro­mat z wietrz­ną nutą.

Typ aro­ma­tu: owo­co­wy, kwia­to­wy, słod­ki, piżmowy
Gło­wa: man­da­ryn­ka, brzoskwinia
Ser­ce: róża, cynamon
Pod­sta­wa: wani­lia, piż­mo, paczula

NATYCHMIASTOWA PIANA DZIĘKI REWOLUCYJNEJ TECHNOLOGII

 

PIANKA DO RĄKCIAŁA WYSTARCZY DO 3x DŁUŻEJ NIŻ POWSZECHNE MYDŁA DO RĄK.

WYSTARCZY 1x NACISNĄĆMASZ BOGATĄ PIANĘ

 

Wystar­czy do 3 x dłu­żej niż kla­sycz­ne mydła do rąk. 
Ma wła­ści­wo­ści zmięk­cza­ją­ce. Zawie­ra eks­trakt z Aloe Vera.
Lek­ko ści­śnij pomp­kę, któ­ra wytwo­rzy pian­kę. Jeśli chcesz wię­cej pia­ny to ponow­nie powtórz deli­kat­ne naci­śnię­cie. Nie naci­skaj nie­po­trzeb­nie na apli­ka­tor siłą.

W przy­pad­ku, gdy pomp­ka się „zawie­si” (w 99% jest to spo­wo­do­wa­ne­przez zala­nie apli­ka­to­ra roz­two­rem) – nie roz­pa­czaj. Wystar­czy odkrę­ci­ća­pli­ka­tor, obró­cić dozow­ni­kiem w dół (rur­ką do góry) i odpom­po­wać zbęd­ny roz­twór. Wte­dy zno­wu będzie dzia­łać spraw­nie. Do zatka­nia pomp­ki może dojść, jeśli za bar­dzo naci­skasz na apli­ka­tor- tzw. „do opo­ru” (a on nie nadą­ża zassy­sać powie­trza) albo bar­dzo szyb­ko pom­pu­jesz kil­ka razy z rzę­du i apli­ka­tor ponow­nie nie nadą­ża zassać wystar­cza­ją­cej ilo­ści powie­trza do wytwo­rze­nia pia­ny. Ta przy­jem­na pian­ka powsta­je wła­śnie przez zmie­sza­nie powie­trza z roztworem.

PIANKA DO RĄKCIAŁA WYSTARCZY DO 3 x DŁUŻEJ NIŻ POWSZECHNE MYDŁA DO RĄK

                    

Eko­lo­gia
Wystar­czy mniej­sza ilość. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody. Dzię­ki mniej­sze­mu pla­sti­ko­we­mu opa­ko­wa­niu nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko przy prze­twa­rza­niu pla­sti­ko­wych odpa­dów. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych środ­ków i ich trans­port do supermarketu

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rej napraw­dę potrze­bu­jesz i używasz.
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca w kuch­ni niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają