Miarka do proszków i płynów

1.69 

SKU: AA0239 Kategoria:

Opis

W ramach eko­lo­gii nie doda­je­my tej miar­ki do każ­de­go prosz­ku do pra­nia, aby miar­ki nie gro­ma­dzi­ły się klien­tom w domu. Jeśli po raz pierw­szy zama­wiasz pro­szek lub inny śro­dek pio­rą­cy, nie zapo­mnij zamó­wić tej prak­tycz­nej miar­ki. Pole­ca­my ją rów­nież do prosz­ku do zmy­war­ki i środ­ków oxy­doo, bian­co, colo­ri­to oraz uni­ver­se z naszej oferty.
Dzię­ku­je­my, że nie mar­nu­jesz mia­rek i nie będziesz ich wyrzucać.Jedna miar­ka może Ci słu­żyć przez dłu­gie lata. Tym spo­so­bem przy­czy­niasz się do chro­ny środowiska.