Specjalny EKO środek do prania odzieży puchowej i śpiworów ECO UP&DOWN

37.90 

SKU: TS9051 Kategoria:

Opis

Spe­cjal­ny szyb­ko roz­pusz­czal­ny i wyjąt­ko­wo przy­ja­zny EKO śro­dek do pra­nia puchó­wek i śpi­wo­rów ECO UP&DOWN. Zawar­tość opa­ko­wa­nia 200 ml wystar­czy na 8 prań.
 

ECO UP&DOWN jest sku­tecz­ny w usu­wa­niu bru­du, ale jed­no­cze­śnie przy­ja­zny dla skó­ry i środowiska.

jest odpo­wied­ni dla skó­ry wraż­li­wej, dla nie­mow­ląt i osób z pro­ble­ma­mi skór­ny­mi (recep­tu­ra SENSITIVE receptura)
śro­dek nie jest perfumowany
zawie­ra deli­kat­ne i ule­ga­ją­ce degra­da­cji w natu­rze środ­ki powierzch­nio­wo czyn­ne, posia­da sur­fak­tant wypro­du­ko­wa­ny z ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go z lokal­nych źródeł

AKTYWNA PIANA poma­ga sku­tecz­nie usu­wać zanie­czysz­cze­nia z PUCHÓWEK ORAZ ŚPIWORÓW.
 

Super pomysł

Pierz mak­sy­mal­nie w tem­pe­ra­tu­rze 40°C (zale­ży od zale­ceń pro­du­cen­ta odzie­ży), sto­suj deli­kat­ny pro­gram lub pro­gram bez­po­śred­nio do ubrań spor­to­wych (Sport, Fit­ness, itd.). Nie sto­suj zmięk­cza­cza, któ­ry może ogra­ni­czyć funk­cjo­nal­ność odzie­ży sportowej.

Zamiast pły­nu do płu­ka­nia bez obaw użyj PARFUMAGE.

Przy pra­niu postę­puj zgod­nie z instruk­cja­mi pro­du­cen­tów tekstyliów.

                    

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty plastik).
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 

 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich obję­to­ści i opłacalności.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rą napraw­dę potrze­bu­jesz i wykorzystasz. 
Powsta­nie mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia nasze­go kon­cen­tra­tu wystar­czy mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin. 
Zaj­mie mniej miej­sca w domu niż kla­sycz­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne środki.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.
Dzię­ku­je­my, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do segre­ga­cji plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska wtór­nym prze­twa­rza­niem two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki po pro­stu lepiej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i  przetwarzają.