EKO żel do prania delikatnego i dzianin MOHAIRA ECOSENSITIVE

46.90 

SKU: TS9046 Kategoria:

Opis

Spe­cjal­ny EKO śro­dek pio­rą­cy o wyso­kim pie­nie­niu do ubrań deli­kat­nych i dzia­nych ECOSENSITIVE MOHAIRA, 1500 ml = 30 prań, posia­da hipo­aler­gicz­ny kosme­tycz­ny zapach HYPONOTIQUE.

Żel pio­rą­cy ECOSENSITIVE jest wyso­ce sku­tecz­ny w usu­wa­niu zanie­czysz­czeń, ale jed­no­cze­śnie przy­ja­zny dla skó­ry i śro­do­wi­ska naturalnego.

zawie­ra mie­szan­kę bio­ak­tyw­nych enzy­mów BIO-SYNERGETIX *, któ­re we wza­jem­nej syner­gii usu­wa­ją sze­ro­ką ska­lę zanie­czysz­czeń pocho­dze­nia roślin­ne­go lub biologicznego
posia­da deli­kat­ne i ule­ga­ją­ce degra­da­cji w natu­rze środ­ki powierzch­nio­wo czyn­ne, zawie­ra sur­fak­tant wypro­du­ko­wa­ny z ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go z lokal­nych źródeł
jest odpo­wied­ni dla skó­ry wraż­li­wej, dla nie­mow­ląt i osób z pro­ble­ma­mi skór­ny­mi (recep­tu­ra SENSITIVE)
posia­da zapach bez alergenów

*MIESZANKA ENZYMÓW BIO-SYNERGETIX, usu­wa zanie­czysz­cze­nia ze skro­bi i cukrów, z tłusz­czów i ole­jów, zanie­czysz­cze­nia pocho­dze­nia biał­ko­we­go, mie­szan­ki pek­ty­no­we oraz zabru­dze­nia żywicz­ne. Pozo­sta­łe 2 ENZYMY z kom­plek­su BIO-SYNERGETIX dba­ją o peł­nię kolo­rów lub pięk­ną biel Two­je­go prania.

Łagod­na i deli­kat­na pie­lę­gna­cja to głów­na zale­ta żelu MOHAIRA.
Powie­rza­my jej prze­cież te naj­drob­niej­sze oraz deli­kat­ne czę­ści naszej gar­de­ro­by. Chce­my czy­ste pra­nie, ale drob­ne ele­men­ty i dzia­ni­ny wyma­ga­ją szcze­gól­nej pielęgnacji.
Dużo pia­ny! Wła­śnie ona trosz­czy się o to, aby pra­nie było wypra­ne, brud zmy­ty, a jed­no­cze­śnie by ele­men­ty pra­ne ręcz­nie lub w pral­ce mia­ły “jak w bawełnie”.
Mięk­kie pia­no­we podu­szecz­ki tłu­mią obro­ty pra­nia w pral­ce i każ­da rzecz spa­da następ­nie w deli­kat­ną pie­rzyn­kę aktyw­nej pia­ny,  bez jakie­go­kol­wiek roz­cią­ga­nia lub innej zmia­ny kształtu.

.

                      

SURFAKTANTY są deli­kat­ne, nie podraż­nia­ją skó­ry i w obec­nych cza­sach są w abso­lut­nej czo­łów­ce surow­ców w dzie­dzi­nie pro­duk­tów przy­ja­znych środowisku.

hipo­aler­gicz­ny kosme­tycz­ny zapach HYPNOTIQUE

Ta kuszą­ca kom­po­zy­cja jest tajem­ni­czym wyra­zem zmy­sło­wo­ści i nie­okieł­zna­ne­go podej­ścia do codzien­ne­go życia. 

Gło­wa: zie­lo­ne i owo­co­we nuty.
Ser­ce: róże, fioł­ki, pudro­we tony.
Pod­sta­wa: cedr, san­dał, piżmo.

Pięk­na i DELIKATNA WOŃ jest już tyl­ko teo­re­tycz­ną krop­ką nad „uzdro­wi­sko­wą“ pie­lę­gna­cją wraż­li­we­go prania.

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 
 
 

Super pomysł

Deli­kat­ne pra­nie wyma­ga deli­kat­nej pie­lę­gna­cji. Przy pra­niu ręcz­nym nigdy nie wykrę­caj dzia­nin i deli­kat­nych ele­men­tów gar­de­ro­by tak, by były “skrę­co­ne”. Mogło­by to spo­wo­do­wać nie­od­wra­cal­ną defor­ma­cję odzieży.Przy pra­niu w pral­ce uży­waj spe­cjal­nych pro­gra­mów do pra­nia weł­ny lub pro­gram imi­tu­ją­cy pra­nie ręcz­ne. Zapew­ni to poczu­cie kom­for­tu Two­je­mu praniu.
Nigdy nie wie­szaj dzia­nin na sznur­ku lub na suszar­ce. Ubra­nie mogło­by się rozciągnąć/ zdeformować.
Jako wska­zów­kę i pomoc do zapa­mię­ta­nia od nas przyj­mij radę, że dzia­ni­ny po pra­niu lubią się poło­żyć i spać To ozna­cza, że suszy­my je w pozy­cji pozio­mej, aby swe­try wyschły tak, jak potrze­bu­je­my. Zacho­wa­ją swój pier­wot­ny kształt.

Zakres tem­pe­ra­tu­ry użytkowania

Nada­je się do sto­so­wa­nia w tem­pe­ra­tu­rach od 30 do 60 st. Celsjusza.
Opty­mal­ne tem­pe­ra­tu­ry dla pra­nia deli­kat­ne­go są od 30 do 40 stop­ni Celsjusza.
Postę­puj zgod­nie z instruk­cja­mi pro­du­cen­tów tekstyliów.

Eko­lo­gia
Ten śro­dek pio­rą­cy jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy poło­wicz­na ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, jedy­nie zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich obję­to­ści. 1,5 litra odpo­wia­da 3 litrom powszech­ne­go żelu z supermarketu.

Dzię­ki temu śro­dek 2 razy lepiej wypłu­ku­je się z prania.
Ilość zanie­czysz­czeń wody zmniej­sza się o połowę.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go środ­ka, prze­każ ponow­nie opa­ko­wa­nie do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na opakowaniu.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.

 

 

Potrze­bu­jesz miarkę?

Dodaj ją do swo­je­go zamó­wie­nia pod kodem pro­duk­tu AA0239 .
Wie­lo­krot­nym sto­so­wa­niem mia­rek i pom­pek do naszych pro­duk­tów, aktyw­nie przy­czy­niasz się do zmniej­sze­nia ilo­ści odpa­dów z two­rzyw sztucznych.