EKO żel do prania włókien sztucznych i pustych w środku ECO SYNTEX

25.93 

SKU: TS8892 Kategoria:

Opis

Eko­lo­gicz­ny żel do deli­kat­ne­go pra­nia włó­kien sztucz­nych i pustych w środ­ku ECO SYNTEX, 750 ml = 15 prań.

DO KOCÓW, PODUSZEK, KURTEK, PIKOWANYCH SPODNI, LEGOWISK DLA PSÓW

jest odpo­wied­ni dla skó­ry wraż­li­wej, dla nie­mow­ląt i osób z pro­ble­ma­mi skór­ny­mi (recep­tu­ra SENSITIVE)
posia­da deli­kat­ne i ule­ga­ją­ce degra­da­cji w natu­rze środ­ki powierzch­nio­wo czyn­ne, zawie­ra sur­fak­tant wypro­du­ko­wa­ny z ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go z lokal­nych źródeł
zawie­ra mie­szan­kę bio­ak­tyw­nych enzy­mów BIO-SYNERGETIX *, któ­re we wza­jem­nej syner­gii usu­wa­ją sze­ro­ką ska­lę zanie­czysz­czeń pocho­dze­nia roślin­ne­go lub biologicznego

*MIESZANKA ENZYMÓW BIO-SYNERGETIX, usu­wa zanie­czysz­cze­nia ze skro­bi i cukrów, z tłusz­czów i ole­jów, zanie­czysz­cze­nia pocho­dze­nia biał­ko­we­go, mie­szan­ki pek­ty­no­we oraz zabru­dze­nia żywicz­ne. Pozo­sta­łe 2 ENZYMY z kom­plek­su BIO-SYNERGETIX dba­ją o peł­nię kolo­rów lub pięk­ną biel Two­je­go prania.

 GŁÓWNE ZALETY:

do pra­nia arty­ku­łów ze sztucz­nych i pustych włó­kien, np. narzut na łóż­ko, podu­szek, kur­tek, spodni piko­wa­nych, zwie­rzę­cych lego­wisk lub plu­sza­ków, któ­re moż­na prać (zob. etykieta)…

pro­dukt nie jest perfumowany.

 

Zakres tem­pe­ra­tu­ry użytkowania

Pierz mak­sy­mal­nie w tem­pe­ra­tu­rze 40°C (zale­ży od zale­ceń pro­du­cen­ta odzieży).
Zamiast zmięk­cza­cza bez obaw uży­waj PARFUMAGE
Postę­puj zgod­nie z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­tów tkanin.

  
 

Eko­lo­gie
Ten śro­dek pio­rą­cy jest skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy poło­wicz­na ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych pro­duk­tów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych arty­ku­łach, jedy­nie zwięk­sze­nie ich cał­ko­wi­tej objętości.

Dzię­ki temu śro­dek 2x lepiej wypłu­ku­je się z prania
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin. 
Zaj­mu­je mniej miej­sca w kuch­ni niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów.

 

Zie­lo­ny produkt
Ten śro­dek jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla

Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.