EKO żel piorący z lanoliną do wełny i delikatnych tkanin ECO LANOLINO

31.89 

SKU: TS8876 Kategoria:

Opis

EKO szyb­ko roz­pusz­czal­ny łagod­ny żel pio­rą­cy z LANOLINĄ do weł­ny i deli­kat­nych tka­nin, ECO LANOLINO, 750 ml = 15 prań.

posia­da deli­kat­ne i ule­ga­ją­ce degra­da­cji w natu­rze środ­ki powierzch­nio­wo czyn­ne, zawie­ra sur­fak­tant wypro­du­ko­wa­ny z ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go z lokal­nych źródeł
odpo­wied­ni dla skó­ry wraż­li­wej, dla nie­mow­ląt i osób z pro­ble­ma­mi skór­ny­mi (recep­tu­ra SENSITIVE)
łagod­na i deli­kat­na pie­lę­gna­cja prania
zawie­ra LANOLINĘ
żel jest ide­al­ny do pra­nia weł­nia­nych narzut, koców, swe­trów z praw­dzi­wej weł­ny, bie­li­zny i tka­nin delikatnych
uży­waj zamiast prosz­ku, żel jest bar­dziej przy­ja­zny dla deli­kat­ne­go prania

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (posor­to­wa­ny i umy­ty plastik)
100% masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów

 

 

Super pomysł

Deli­kat­ne pra­nie wyma­ga deli­kat­nej pie­lę­gna­cji. Przy pra­niu ręcz­nym nigdy nie wykrę­caj dzia­nin i deli­kat­nych ele­men­tów gar­de­ro­by tak, by były “skrę­co­ne”. Mogło­by to spo­wo­do­wać nie­od­wra­cal­ne odkształ­ce­nie ubioru.Przy pra­niu w pral­ce uży­waj spe­cjal­nych pro­gra­mów pra­nia weł­ny lub pro­gra­mów imi­tu­ją­cych pra­nie ręcz­ne. Zapew­ni to poczu­cie kom­for­tu Two­je­mu praniu.
Nigdy nie susz dzia­nin na sznur­ku lub w suszar­ce. Odzież może się roz­cią­gnąć / zdeformować.
Jako wska­zów­kę od nas i pomoc w zapa­mię­ta­niu, przyj­mij radę, że dzia­ni­ny po pra­niu lubią się poło­żyć i spać. To ozna­cza, że suszy­my je w pozy­cji pozio­mej, aby swe­try wyschły tak, jak potrze­bu­je­my. Dzię­ki temu zacho­wa­ją swój pier­wot­ny kształt

Zakres tem­pe­ra­tu­ry użytkowania

Nada­je się do sto­so­wa­nia w tem­pe­ra­tu­rach od 30 do 40 °C
Opty­mal­ne tem­pe­ra­tu­ry pra­nia weł­ny i odzie­ży deli­kat­nej to 30 i 35 °C, nadal jed­nak postę­puj zgod­nie z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­tów tkanin.

Eko­lo­gia
Ten śro­dek pio­rą­cy jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy poło­wicz­na ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach, jedy­nie zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich objętości.

Dzię­ki temu śro­dek 2 razy lepiej wypłu­ku­je się z prania.
Ilość zanie­czysz­czeń wody zmniej­sza się o połowę.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin. 
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 

 

 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.