EKO PROSZEK do prania białego i kolorowego ECORAPID UNIVERSE 60 prań

75.90 

SKU: TR0723 Kategoria:

Opis

                                                         

RECEPTURA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU.Naturalne i bio­de­gra­do­wal­ne związ­ki powierzch­nio­wo czyn­ne, zapach bez alergenów.

                               
ECORAPID UNIVERSE pro­szek do pra­nia bia­łe­go i kolo­ro­we­go 2000 g = 60 prań.

 

 

Pro­ste i łatwe pra­nie. Kolo­ro­we będziesz prać w niż­szych tem­pe­ra­tu­rach (30 do 40 stop­ni), a bia­łe w wyż­szych (40 stop­ni i wię­cej). Tak wła­śnie dzia­ła UNIVERSE.Składnik wybie­la­ją­cy oxy­doo akty­wu­je się w wyż­szych tem­pe­ra­tu­rach, zapew­nia­jąc lśnią­ce bia­łe i czy­ste jasne pra­nie. Dzię­ki bio­ak­tyw­nym enzy­mom usu­nie pla­my z odpor­nej żyw­no­ści oraz sub­stan­cji pocho­dze­nia bio­lo­gicz­ne­go. Krew, tra­wa, pot … itd.Kolorowe pra­nie zacho­wa swo­je bar­wy, ponie­waż przy niż­szych tem­pe­ra­tu­rach skład­nik wybie­la­ją­cy nie zosta­je akty­wo­wa­ny. Akty­wu­ją się jedy­nie skład­ni­ki odpo­wied­nie dla pra­nia kolorowego.

 

Super pomysł

UNIVERSE jest ide­al­nym roz­wią­za­niem do pra­nia bia­łe­go i kolorowego.

Zakres tem­pe­ra­tu­ry użytkowania

Zale­ca­na tem­pe­ra­tu­ra pra­nia od 30 do 95 °C.
Postę­puj zgod­nie z instruk­cja­mi pro­du­cen­tów tekstyliów.

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich objętości.

Dzię­ki temu śro­dek 2–3 razy lepiej wypłu­ku­je się z prania.
Ilość zanie­czysz­czeń wody zmniej­sza się o połowę.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 
 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.