EKO PROSZEK do prania kolorowego ECORAPID COLORITO 60 prań

94.90 

SKU: TR0722 Kategoria:

Opis

                                                         

RECEPTURA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU.Naturalne i bio­de­gra­do­wal­ne związ­ki powierzch­nio­wo czyn­ne, bez optycz­nych roz­ja­śnia­czy, zapach bez alergenów.

                                ECORAPID COLORITO pro­szek do pra­nia kolo­ro­we­go 2000 g = 60 prań.

 

 

Dzię­ki bio­ak­tyw­nym enzy­mom usu­wa pla­my z odpor­nych pokar­mów oraz sub­stan­cji pocho­dze­nia bio­lo­gicz­ne­go. Krew, tra­wa, pot … itd.
Inno­wa­cyj­ny kom­pleks łagod­nych skład­ni­ków pio­rą­cych zapew­nia sku­tecz­ne, ale przede wszyst­kim deli­kat­ne usu­wa­nie zabru­dzeń przy zacho­wa­niu kolo­rów (sta­bi­lex CPF 12) tak, aby kolo­ry nie wybla­kły pod­czas prania.
Pięk­ne i peł­ne kolo­ry oraz czy­ste pranie

 
 
 

Super pomysł

Kolo­ro­we pra­nie sta­raj się dzie­lić na rze­czy jasne i ciem­ne. Unik­niesz wte­dy ryzy­ka przy­pad­ko­we­go zabar­wie­nia pra­nia w nie­chcia­nych kolorach.
W przy­pad­ku zupeł­nie nowych ubrań nale­ży kie­ro­wać się ozna­cze­nia­mi na ich met­ce: WASH SEPARATELY = PRAĆ ODDZIELNIE. Taka odzież nie ma wystar­cza­ją­co usta­bi­li­zo­wa­go barw­ni­ka mate­ria­łu – uwal­nia go pod­czas pra­nia. Może pla­mić Two­je pra­nie. Takie ubra­nia pierz zawsze osobno.

Zakres tem­pe­ra­tu­ry użytkowania

Zale­ca­na tem­pe­ra­tu­ra pra­nia od 30 do 95 °C.
Postę­puj zgod­nie z instruk­cja­mi pro­du­cen­tów tekstyliów.

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich objętości.

Dzię­ki temu śro­dek 2–3 razy lepiej wypłu­ku­je się z prania.
Ilość zanie­czysz­czeń wody zmniej­sza się o połowę.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 
 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go środ­ka, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.