EKO spray na plamy przed praniem 3 minuty ECORAPID FLECKITO

33.79 

SKU: TF9035 Kategoria:

Opis

             
Spray na pla­my przed pra­niem, tak­że na koł­nie­rze i man­kie­ty, 3 minu­ty ECORAPID FLECKITO, 500 ml.

Dzia­ła w cią­gu 3 minut! Spry­skaj pra­nie zanim wło­żysz je do pralki.

 

O urze­ka­ją­cym zapa­chu essen­ce de jasmin, któ­ry znasz z pły­nu do płukania.

Urze­ka­ją­ca mie­szan­ka jaśmi­nu, róży oraz orchidei:
Typ zapa­chu: świe­ży kwiatowy
Gło­wa: pomarańcza
Ser­ce: jaśmin, róża, orchidea
Pod­sta­wa: piż­mo, drze­wo sandałowe

Zawie­ra zapach bez alergenów.

                             

Zawie­ra deli­kat­ne i roz­kła­da­ją­ce się w natu­rze środ­ki powierzch­nio­wo czyn­ne (sur­fak­tan­ty) otrzy­my­wa­ne z ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go z lokal­nych źródeł.
Sur­fak­tan­ty wypro­du­ko­wa­ne z ole­ju sło­necz­ni­ko­we­go są deli­kat­ne, nie podraż­nia­ją skó­ry i w obec­nych cza­sach są w abso­lut­nej czo­łów­ce surow­ców w dzie­dzi­nie pro­duk­tów przy­ja­znych środowisku.
Są wyso­ce sku­tecz­ne przy usu­wa­niu zanie­czysz­czeń, ale jed­no­cze­śnie przy­ja­zne dla skó­ry i śro­do­wi­ska naturalnego.

apli­kuj bez­po­śred­nio na pla­my przed praniem
oży­wi pla­mę, a ta po 3 minu­tach jest przy­go­to­wa­na do łatwe­go wyprania
akty­wu­je usu­wa­nie plam w połą­cze­niu ze środ­kiem piorącym
usu­nie pla­my z bia­łe­go i kolo­ro­we­go prania
skład­nik bio­ak­tyw­ny roz­ło­ży zanie­czysz­cze­nia pocho­dze­nia bio­lo­gicz­ne­go (jedze­nie, krew, tra­wa, brud…)

 

Zawie­ra mie­szan­kę bio­ak­ty­wych enzy­mów BIO-SYNERGETIX, któ­re we wza­jem­nej syner­gii usu­wa­ją sze­ro­ką ska­lę zanie­czysz­czeń pocho­dze­nia roślin­ne­go lub biologicznego.
Zanie­czysz­cze­nia ze skro­bi i cukrów
Zanie­czysz­cze­nia z tłusz­czów i olejów
Zanie­czysz­cze­nia pocho­dze­nia białkowego
Mie­szan­ki pektynowe
Zanie­czysz­cze­nia żywiczne
Pozo­sta­łe 2 enzy­my z kom­plek­su BIO-SYNERGETIX dba­ją o peł­nię kolo­rów lub pięk­ną biel Two­je­go prania.

 

Super pomysł

Miej swo­je­go pomoc­ni­ka do plam zawsze w pogo­to­wiu przy pral­ce dla łatwe­go usu­wa­nia zabru­dzeń pod­czas pra­nia. Doce­nisz go w przy­pad­ku plam róż­ne­go pocho­dze­nia (jedze­nie, krew, tra­wa), super poma­ga na pla­my z roz­to­pio­nych lodów, ubło­co­ne ubra­nia lub kola­na z trawy…

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty plastik)

100 % masy tej butel­ki sta­no­wią two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów

 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Zawie­ra wyso­ki pro­cent alko­ho­lu. Wystar­czy mniej­sza ilość w prze­ci­wień­stwie do kla­sycz­nych środ­ków. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych arty­ku­łach z super­mar­ke­tu, jedy­nie zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej obję­to­ści cie­czy i opła­cal­no­ści produktu.Dzięki mniej­sze­mu pla­sti­ko­we­mu opa­ko­wa­niu nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko przy prze­twa­rza­niu odpa­dów two­rzyw sztucz­nych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych towa­rów i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rej napraw­dę potrze­bu­jesz i używasz.
Powsta­je mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca w kuch­ni niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 
 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go środ­ka, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do zbie­ra­nia plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska dzię­ki wtór­ne­mu prze­twa­rza­niu two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki pro­ściej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i lepiej przetwarzają.