EKO TABLETKI do prania białego i kolorowego ECOTABS UNIVERSE

75.90 

SKU: TE0713 Kategoria:

Opis

SKONCENTROWANA SIŁA PIORĄCA.

Tablet­ki pio­rą­ce zastą­pią pro­szek do pra­nia! ECOTABS UNIVERSE tablet­ki do bia­łe­go i kolo­ro­we­go pra­nia 60 TABS = 60 prań.

RECEPTURA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU.Naturalne i bio­de­gra­do­wal­ne związ­ki powierzch­nio­wo czyn­ne, zapach bez alergenów.

 

Super łatwe daw­ko­wa­nie! Dozu­jesz bez­po­śred­nio do zbiornika!
Pio­rą­ca daw­ka jest odmie­rzo­na tak, aby­śmy nie musie­li się nad tym zasta­na­wiać. Po pro­stu tyl­ko roz­pa­ku­jesz tablet­kę i pie­rzesz. Jak pro­fe­sjo­na­li­sta w pralni!

Kolo­ro­we kawa­łecz­ki są wyko­na­ne z mydła roślinnego.

 

 

Pro­ste i łatwe pra­nie. Kolo­ro­we będziesz prać w niż­szych tem­pe­ra­tu­rach (30 do 40 stop­ni), a bia­łe w wyż­szych (40 lub wię­cej). Tak wła­śnie dzia­ła UNIVERSE.Składnik wybie­la­ją­cy oxy­doo akty­wu­je się w wyż­szych tem­pe­ra­tu­rach, zapew­nia­jąc lśnią­ce bia­łe i czy­ste jasne pra­nie. Dzię­ki bio­ak­tyw­nym enzy­mom usu­nie pla­my z odpor­nej żyw­no­ści oraz sub­stan­cji pocho­dze­nia bio­lo­gicz­ne­go. Krew, tra­wa, pot … itd.Kolorowe pra­nie zacho­wa swo­je bar­wy, ponie­waż przy niż­szych tem­pe­ra­tu­rach skład­nik wybie­la­ją­cy nie zosta­je akty­wo­wa­ny. Akty­wu­ją się jedy­nie skład­ni­ki odpo­wied­nie dla pra­nia kolorowego.

 

 

 

natu­ral­ne i bio­de­gra­do­wal­ne surfaktanty
bez optycz­nych rozjaśniaczy
zapach bez alergenów

 

Super pomysł

UNIVERSE jest ide­al­nym roz­wią­za­niem do pra­nia bia­łe­go i kolorowego.

 

Zakres tem­pe­ra­tu­ry użytkowania

Nada­je się do sto­so­wa­nia w tem­pe­ra­tu­rach od 30 do 95 °C.
Pra­nie kolo­ro­we do 40 °C.
Bia­łe, jasne i pra­nie o sta­bil­nych kolo­rach powy­żej 40 °C.
Postę­puj zgod­nie z instruk­cja­mi pro­du­cen­tów tekstyliów.

 

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy jego nie­wiel­ka ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych pro­duk­tach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej ich objętości.

Dzię­ki temu śro­dek 2–3 razy lepiej wypłu­ku­je się z prania.
Ilość zanie­czysz­czeń wody zmniej­sza się o połowę.
Do zapa­ko­wa­nia potrzeb­ne jest mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mu­je mniej miej­sca niż tra­dy­cyj­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne zasoby.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

 
 

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

 
 

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

 
 

Wypro­du­ko­wa­now Repu­bli­ce Czeskiej

Ten pro­dukt został opra­co­wa­ny i wypro­du­ko­wa­ny przez spe­cja­li­stów z nasze­go zakła­du pro­duk­cyj­ne­go w Českiej Skalicy.
Już od 1995 roku jeste­śmy głów­nym inno­wa­to­rem w dzie­dzi­nie roz­wo­ju i pro­duk­cji dro­ge­rii oraz kosmetyków.