EKO samoczyszczące tabletki do ścieków WC ECOTABS TOILET

24.29 

SKU: ST0954 Kategoria:

Opis

EKO samo­czysz­czą­ce tablet­ki do ście­ków WC ECOTABS TOILET 10 tabletek.

NOWY PRZYJAZNY EKOLOGICZNIE SKŁAD.

 

tablet­ki możesz sto­so­wać bez­po­śred­nio do toa­le­ty lub zbior­ni­ka spłuczki
zawie­ra­ją skład­ni­ki opra­co­wa­ne spe­cjal­nie do usu­wa­nia związ­ków kamie­nia wodnego
efekt samo­czysz­czą­cy akty­wu­jesz cie­płą wodą
moż­na uży­wać nawet przy bio­lo­gicz­nych oczysz­czal­niach ścieków
regu­lar­nym sto­so­wa­niem pro­duk­tu zapew­nisz wyjąt­ko­wą czy­stość powierzchni

Aktyw­ne skład­ni­ki sku­tecz­nie usu­wa­ją nie­po­żą­da­ne zanieczyszczenia!

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów.
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go przed­mio­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.Dziękujemy, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń.