Intensywny EKO środek do toalet, bidetów i pisuarów ECOTOILET SUPER GEL, 500 ml

18.90 

SKU: ST0534 Kategoria:

Opis

ECOTOILET SUPER GEL inten­syw­ny śro­dek do toa­let, bide­tów i pisu­arów, 500 ml,o zapa­chu eukaliptusowym/ wietrznym.
NOWE NATURALNEBIODEGRADOWALNE SURFAKTANTY
                                            

Zawie­ra 5 x wię­cej sub­stan­cji aktyw­nych do usu­wa­nia kamie­nia, osa­dów i zanieczyszczeń.
Zapew­ni dosko­na­łą czy­stość, po umy­ciu pięk­nie wypeł­ni zapa­chem toaletę.
Utrzy­ma się na musz­li do 3 płu­kań i nadal działa!

SUPERSILNY KONCENTRAT

Super pomysł
Ten żel możesz tak­że wyko­rzy­stać do usu­wa­nia kamie­nia wod­ne­go, osa­dów i zanie­czysz­czeń kabin prysz­ni­co­wych, ich szyb i płytek.

Eko­lo­gia
Ten pro­dukt jest wyoce skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy mniej­sza ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych środ­ków. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych arty­ku­łach z super­mar­ke­tu, zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej obję­to­ści pły­nu i opła­cal­no­ści produktu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rą napraw­dę potrze­bu­jesz i wykorzystasz.
Do zapa­ko­wa­nia nasze­go kon­cen­tra­tu wystar­czy mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mie mniej miej­sca w domu niż kla­sycz­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne środki.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go środ­ka, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.
Dzię­ku­je­my, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do segre­ga­cji plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska wtór­nym prze­twa­rza­niem two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki po pro­stu lepiej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i  przetwarzają.