Silny EKO środek do rdzy i kamienia w łazience oraz kuchni ECO ULTRAGEL

27.90 

SKU: SP0554 Kategoria:

Opis

Nie­zwy­kle sku­tecz­ny żel do usu­wa­nia moc­nych osa­dów kamie­nia wod­ne­go i rdzy w domu (łazien­ka, kuch­nia) o zapa­chu melon Can­ta­lo­upe, ECO ULTRAGEL, 500 ml.

Bły­ska­wi­czy i sil­ny śro­dek do usu­wa­nia rdzy i kamienia!

 

Zawie­ra mie­szan­kę sub­stan­cji aktyw­nych roz­pusz­cza­ją­cych bar­dzo sil­ne war­stwy i powło­ki kamie­nia wod­ne­go oraz moc­ne osa­dy rdzy (na bate­riach kra­no­wych, w miej­scu odpły­wu wody, w zała­ma­niach i narożnikach…). 
Jest to ŻEL i jest to posta­wa. Nie ście­ka z czysz­czo­nych powierzch­ni. Po pro­stu zosta­je i dzia­ła tam, gdzie potrze­bu­jesz. W rze­czy­wi­sto­ści usu­wa rdzę i kamień wodny.
Jeśli nanie­siesz go na kamień, w cią­gu kil­ku sekund zoba­czysz jak dzia­ła. Kamień zacznie roz­pusz­czać się na Two­ich oczach.

Urze­ka­ją­cy zapach melon Cantaloupe!

 

Zasto­so­wa­ne sur­fak­tan­ty są bio­de­gra­do­wal­ne, przy­ja­zne dla śro­do­wi­ska i oczysz­czal­ni ścieków.

 

W naroż­ni­kach kabin prysz­ni­co­wych i wanien two­rzy się naj­wię­cej osa­dów. Woda tam ciek­nie, zasy­cha i powsta­je z niej osad kamien­ny. Wła­śnie tam naj­le­piej nanieść ECOULTRAGEL i pozwo­lić mu chwi­lę dzia­łać. Po każ­dym zasto­so­wa­niu spłu­kać powierzch­nię czy­stą wodą, aby zakoń­czyć jego dzia­ła­nie i uzy­skać powło­kę goto­wą do używania.
Ze wzglę­du na to, że śro­dek jest nie­zwy­kle sku­tecz­ny, pod­czas pra­cy z nim nale­ży uży­wać ręka­wic ochron­nych. Lub uni­kać kon­tak­tu sil­ne­go kon­cen­tra­tu ze skó­rą. Nie jest to “her­bat­ka” ani “poran­na kro­pla rosy”, ale kon­cen­trat, któ­ry musi usu­nąć rdzę i kamień. 

 

 

Możesz nim rów­nież usu­nąć kamień z zatka­ne­go sit­ka na kra­nie (ta część na koń­cu kra­nu, któ­ra two­rzy efekt pie­nią­cej wody). Odkręć sito z kra­nu i zanurz na oko­ło 30 do 60 minut w małym kie­lisz­ku z ECO­UL­TRA­GE­Lem. Wystar­czy nie­wie­le! NIE MARNUJ. Jedy­nie, aby całe sit­ko pokry­te kamie­niem było pod powierzch­nią. Efekt będzie tego wart! Jeśli woda z kra­nu ście­ka­ła krzy­wo lub stru­mień wody był zde­for­mo­wa­ny w inny spo­sób i woda roz­pry­ski­wa­ła na wszyst­kie stro­ny, to kran po usu­nię­ciu kamie­nia będzie jak nowy. Woda będzie pły­nąć tak jak powin­na, a Ty nie będziesz mieć już zachla­pa­nej całej łazienki.

 

Super pomysł

Jeśli masz już ULTRAGEL w domu, znaj­dziesz dla nie­go sze­ro­ką gamę zasto­so­wań. W łazien­ce na upo­rczy­we osa­dy kamie­nia i pla­my rdzy. W toa­le­cie na pla­my rdzy wewnątrz musz­li. W kuch­ni rów­nież two­rzą się osa­dy kamie­nia i rdza. I oczy­wi­ście na zewnątrz w ogro­dzie, na tara­sie lub bal­ko­nie znaj­dziesz wie­le miejsc, gdzie two­rzą się rdza­we plamy.
W trud­niej dostęp­nych miej­scach (zwy­kle pio­no­wych) nakła­daj żel za pomo­cą gąb­ki do naczyń. To pro­ste i unik­niesz mar­no­wa­nia środka.Wszędzie tam, gdzie wystę­pu­je rdza i kamień, wystar­czy nanieść, pozo­sta­wić i spłu­kać czy­stą wodą.

 
 

 

NOWA BUTELKA GoEco ZE 100% RECYKLATU (pose­gre­go­wa­ny i umy­ty pla­stik). Wypro­du­ko­wa­na w Polsce.
100 % masy tej butel­ki two­rzą two­rzy­wa sztucz­ne, któ­re ludzie posor­to­wa­li i prze­ka­za­li do odpadów. 

Eko­lo­gia
Ten śro­dek jest wyso­ce skon­cen­tro­wa­ny. Wystar­czy mniej­sza ilość w porów­na­niu do kla­sycz­nych arty­ku­łów. Nie zawie­ra nie­po­trzeb­nej wody, któ­rej celem jest w zwy­kłych środ­kach z super­mar­ke­tu, jedy­nie zwięk­sze­nie cał­ko­wi­tej obję­to­ści cie­czy i opła­cal­no­ści produktu.Dzięki mniej­sze­mu, lżej­sze­mu pla­sti­ko­we­mu opa­ko­wa­niu nasze­go kon­cen­tra­tu oszczę­dzasz śro­do­wi­sko w póź­niej­szym prze­twa­rza­niu odpa­dów two­rzyw sztucz­nych. Zaosz­czę­dzisz pie­nią­dze za nie­po­trzeb­ne nad­mier­ne pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia roz­cień­czo­nych środ­ków i ich trans­port do supermarketu.

Dzię­ki temu zyskasz tyl­ko skon­cen­tro­wa­ną siłę, któ­rą napraw­dę potrze­bu­jesz i wykorzystasz. 
Powsta­nie mniej­sza ilość odpa­dów do póź­niej­sze­go recy­klin­gu two­rzyw sztucznych.
Do zapa­ko­wa­nia nasze­go kon­cen­tra­tu wystar­czy mniej­sze opakowanie.
Mniej­sze opa­ko­wa­nia trans­por­to­we powo­du­ją mniej­szą emi­sję spalin.
Zaj­mie mniej miej­sca w domu niż kla­sycz­ne nie­skon­cen­tro­wa­ne środki.
Nie nisz­czy bak­te­rii w oczysz­czal­niach ścieków.

Zie­lo­ny produkt
Ten pro­dukt jest:

Bez chlo­ru.
Bez nadboranu.
Bez fosforanów
Nigdy nie był, nie jest i nie będzie testo­wa­ny na zwierzętach.

Recy­kling

Opa­ko­wa­nia wyko­na­ne są z mate­ria­łów nada­ją­cych się do recy­klin­gu. Pro­si­my, po zuży­ciu każ­de­go pro­duk­tu, prze­każ ponow­nie pudeł­ko do kubła na sor­to­wa­ne odpa­dy, zgod­nie z sym­bo­la­mi na etykiecie.
Dzię­ku­je­my, że i Ty myślisz o ochro­nie śro­do­wi­ska dla przy­szłych pokoleń. 

Ostat­nia kropla
Zużyj pro­duk­ty dro­ge­ryj­ne i kosme­tycz­ne DO OSTATNIEJ KROPLI

Butel­ki po deter­gen­tach lub kosme­ty­kach naj­pierw opłucz, powsta­ły roz­twór uży­waj do mycia, pra­nia lub czysz­cze­nia i zawsze wyko­rzy­stuj je do ostat­niej kropli.
Tyl­ko wypłu­ka­ne butel­ki pod­da­waj recy­klin­go­wi, wyrzu­ca­jąc je do odpo­wied­nich pojem­ni­ków do segre­ga­cji plastiku.
Oszczę­dzisz pie­nią­dze, jed­no­cze­śnie przy­czy­nia­jąc się do ochro­ny śro­do­wi­ska wtór­nym prze­twa­rza­niem two­rzyw sztucznych.
Opłu­ka­ne butel­ki po pro­stu lepiej pod­da­ją się recy­klin­go­wi i  przetwarzają.