BON PODARUNKOWY 80 zł

65.04 

SKU: POUKAZ 1 Kategoria:

Opis

Kupon poda­run­ko­wy mojaDEDRA.pl na zakup towa­ru o war­to­ści 80 zł. Bon jest zabezpieczony.
Kupio­ny voucher upo­min­ko­wy moż­na wyko­rzy­stać jed­no­ra­zo­wo na www.mojadedra.pl Posia­da uni­kal­ny kod prze­zna­czo­ny do płat­no­ści w naszym skle­pie internetowym.
Bon moż­na wyczer­pać tyl­ko przy jed­no­ra­zo­wym zaku­pie na cały asor­ty­ment na www.mojadedra.pl (łącz­nie z wyprze­da­żą i pro­mo­cją koszy­kof­f­ka, cza­sof­f­ka, celof­f­ka,…). Cena sprze­da­ży bonu poda­run­ko­we­go jest osta­tecz­na i nie pod­le­ga żad­nym zniż­kom (CENA NETTO).Kupon poda­run­ko­wy w Kč moż­na kupić i zre­ali­zo­wać tyl­ko w Cze­chach, bon poda­run­ko­wy w € moż­na zaku­pić i wyko­rzy­stać tyl­ko na Sło­wa­cji. Kupon poda­run­ko­wy w zł moż­na kupić i zre­ali­zo­wać tyl­ko w Polsce.
W jed­nym zamó­wie­niu moż­na wyko­rzy­stać tyl­ko jeden bon poda­run­ko­wy. Po upły­wie ter­mi­nu waż­no­ści lub po zre­ali­zo­wa­niu kupo­nu upo­min­ko­we­go, tra­ci on waż­ność. Wyge­ne­ro­wa­ny uni­kal­ny kod bonu poda­run­ko­we­go moż­na wyko­rzy­stać dopie­ro po prze­two­rze­niu zamó­wie­nia, w któ­rym został zakupiony.
Po zaku­pie kupo­nu poda­run­ko­we­go, wydru­ko­wa­ny bon zosta­nie do Cie­bie wysła­ny z zamó­wie­niem. Możesz go tak podarować.
Uni­kal­ny kod bonu poda­run­ko­we­go wpisz w prze­zna­czo­nym polu bez­po­śred­nio w koszy­ku. War­tość bonu auto­ma­tycz­nie odli­czy się od cał­ko­wi­tej koń­co­wej kwo­ty zamó­wie­nia (po odję­ciu wszyst­kich raba­tów), a wła­ści­ciel kupo­nu dopła­ci jedy­nie pozo­sta­łą war­tość zamó­wie­nia. Bonu poda­run­ko­we­go nie moż­na wymie­nić na pie­nią­dze. Kupo­nu upo­min­ko­we­go nie obej­mu­ją warun­ki zwro­tu w ramach gwa­ran­cji satysfakcji.
Zakup towa­rów pod­le­ga Bez­pro­ble­mo­wym zasa­dom sprze­da­ży i Warun­kom Rekla­ma­cyj­nym fir­my Vaše DEDRA, s.r.o. Voucher jest przed­mio­tem war­to­ścio­wym, tzn. nie moż­na go kupić za przy­zna­ną pro­wi­zję koordynatora.